စီမံကိန်း၊ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာလုပ်ငန်းမှ ဝင်ငွေရရှိသူများထံသို့

အသိပေးနှိုးဆော်ခြင်း

၁။      အကျုံးဝင်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ။          ရုပ်ရှင် ဂီတ သဘင်စသည့် အနုပညာရှင်၊ ဆရာဝန်၊           အင်ဂျင်နီယာ၊ ဗိသုကာပညာရှင်၊ သူနာပြု၊ ဆရာမ၊ ရှေ့နေ၊ စာရေးဆရာ၊ ပန်းချီဆရာ၊     ပန်းပုဆရာ၊ စာရင်းကိုင်၊ စာရင်းစစ် စသည့် အတတ်ပညာရှင်များ ပါဝင်ပါသည်။

၂။       အကျုံးဝင်သည့် ဝင်ငွေများ။

             (က)    အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာ လုပ်ငန်းဆိုသည်မှာ မိမိကျွမ်းကျင်သည့် လုပ်ငန်းကို           ဝန်ဆောင်ခ ရယူ၍ ဆောင်ရွက်ပေးသည့် ဝန်ဆောင်မှုတစ်ရပ် ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ -           ဆရာဝန်၊ အင်ဂျင်နီယာ၊ ရှေ့နေ၊ သူနာပြု၊ အနုပညာရှင်၊ စာရင်းစစ်၊ စာရင်းကိုင်၊   ဗေဒင်ဆရာ၊ ကျောင်းဆရာ စသည့် ပညာရှင်တို့က အခကြေးငွေ ဝန်ဆောင်ခရယူလျက်           ဆောင်ရွက်ပေးသည့် ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းကို ဆိုလိုပါသည်။

(ခ)     မိမိတတ်ကျွမ်းသည့် ပညာကို အခြေခံပြီး လုပ်ကိုင်ခြင်းမှန်သော်လည်း နေ့စဉ်      (သို့မဟုတ်) လစဉ် ပုံသေလုပ်ခ သို့မဟုတ် လစာ ရယူ၍ လုပ်ကိုင်ခြင်း ဖြစ်လျှင်          အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာလုပ်ငန်းမှ ဝင်ငွေမဟုတ်ဘဲ " လစာ " မှ ဝင်ငွေသာ    ဖြစ်ပါသည်။

၃။      အခွန်နှုန်း။              ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေအရ     အသက်မွေး           ဝမ်းကျောင်းပညာလုပ်ငန်းမှရရှိသည့် ဝင်ငွေအပေါ် ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၆ အရ   သက်သာခွင့်   များ နုတ်ပယ်ပြီးနောက် ကျန်ဝင်ငွေအပေါ် အောက်ဖော်ပြပါ အခွန်နှုန်းဖြင့် တွက်ချက်ပါမည် -

အမှတ်စဉ်

ဝင်ငွေခွန် စည်းကြပ်ရန် ဝင်ငွေအလွှာ

စည်းကြပ်ရန်

ဝင်ငွေခွန်နှုန်း

မှ

ထိ

ကျပ်

ကျပ်

(က)

၂,၀၀၀,၀၀၀

၀ ရာခိုင်နှုန်း

(ခ)

၂,၀၀၀,၀၀၁

၅,၀၀၀,၀၀၀

၅ ရာခိုင်နှုန်း

(ဂ)

၅,၀၀၀,၀၀၁

၁၀,၀၀၀,၀၀၀

၁၀ ရာခိုင်နှုန်း

(ဃ)

၁၀,၀၀၀,၀၀၁

၂၀,၀၀၀,၀၀၀

၁၅ ရာခိုင်နှုန်း

(င)

၂၀,၀၀၀,၀၀၁

၃၀,၀၀၀,၀၀၀

၂၀ ရာခိုင်နှုန်း

(စ)

             ၃၀,၀၀၀,၀၀၁ နှင့်အထက်

၂၅ ရာခိုင်နှုန်း

၄။      စာရင်းထားရှိခြင်း။     သက်ဆိုင်ရာ ဝင်ငွေနှစ်အတွက် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာလုပ်ငန်း     မှ ဝင်ငွေများနှင့် ထိုနှစ်အတွင်း လုပ်ငန်းအတွက် ကုန်ကျသည့်စရိတ်များကို ဖော်ပြသည့်     ဘဏ္ဍာရေး ရှင်းတမ်း (Financial Statement) တင်ပြရပါမည်။

၅။      ဝင်ငွေတွက်ချက်ခြင်း။          အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာလုပ်ငန်းမှ ဝင်ငွေကို တွက်ချက်           ရာတွင် ဝင်ငွေရရှိရန် ကုန်ကျစရိတ်များနှင့် ပစ္စည်းတန်ဖိုးလျော့ငွေကို နုတ်ပယ်ခွင့်ရှိပါ     သည်။ ဝင်ငွေမှ ကုန်ကျစရိတ်  နုတ်ပယ်ပြီးသည့် အသားတင်ဝင်ငွေအပေါ်  သက်သာခွင့်များ      နုတ်ပယ်ပြီး သတ်မှတ်အခွန်နှုန်းဖြင့် အခွန်တွက်ချက်ပါသည်။ သို့ရာတွင် အောက်ပါတို့ကို       နုတ်ပယ်ခွင့်မရှိပါ -

(က)    မတည်စရိတ်

(ခ)     ကိုယ်ရေးကိုယ်တာစရိတ်

(ဂ)     လုပ်ငန်းပမာဏနှင့် မမျှအောင်များသည့်စရိတ်

၆။      ကုန်ကျစရိတ်နုတ်ပယ်ခြင်း။      အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာလုပ်ငန်းသည် အတတ်ပညာ၊           အသိပညာကို အရင်းအနှီးပြု၍ လုပ်ကိုင်ရသဖြင့် လုပ်ငန်းသဘာဝကို လိုက်၍ ကုန်ကျစရိတ်      များ မတူကွဲပြားကြပါသည်။ ဆရာဝန်တစ်ဦး၏ စရိတ်နှင့် ရှေ့နေတစ်ဦး၏ စရိတ် တူညီနိုင်     မည် မဟုတ်ပါ။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာလုပ်ငန်းအားလုံးနှင့် အကျုံးဝင်မည့် စရိတ်   များကို ပုံသေသတ်မှတ် ပေးထားခြင်းမရှိပါ။

၇။      ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေနှင့်အညီလိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း။       ပညာရှင်များအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ           အခွန်ရုံးများနှင့် ဆက်သွယ်၍ ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေနှင့်အညီ အောက်ပါကိစ္စရပ်များအား           မပျက်မကွက် လိုက်နာဆောင်ရွက်ကြပါရန် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ်ပါသည် -

(က)    သက်ဆိုင်ရာ သုံးလပတ်အလိုက် ကြိုတင်ဝင်ငွေခွန် ပေးသွင်းခြင်း၊

(ခ)     ဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ကုန်ဆုံးပြီး သုံးလအတွင်း ဝင်ငွေကြေညာလွှာ တင်သွင်းခြင်း၊

(ဂ)     မိမိ၏ ဝင်ငွေ အသုံးစရိတ်နှင့် ပါတ်သက်သည့် အထောက်အထားစာရင်းများ တင်ပြ၍           စည်းကြပ်မှု ခံယူခြင်း၊

(ဃ)    ကျသင့်အခွန်ကို သတ်မှတ်ကာလအတွင်း မပျက်မကွက် ပေးသွင်းခြင်း၊

၈။      ပြည်သူသို့အသိပေးကြေညာခြင်း။           ယခု ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း အခွန်           စည်းကြပ်မှုအရ အခွန်ပေးဆောင်မှုကို လာမည့် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ကဏ္ဍအလိုက်           အခွန်ထမ်းဆောင်ကြသည့် ပညာရှင်များနှင့် ပေးဆောင်သည့် အခွန်ပမာဏကို ပြည်သူများသို့           အသိပေး ကြေညာသွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း ကြိုတင် အသိပေးအပ်ပါသည်။

 

                                                                                                                                           (ပုံ) မင်းထွဋ်

                                                                                                                                      ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

                                                                                                                               ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန