စဉ် ရုံးအမည် တည်နေရာလိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ်များ မှတ်ချက်
အခွန်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုဗဟိုအဖွဲ့ အမှတ်(၁၂၈/၁၃၂)၊ ဒုတိယထပ်နှင့်တတိယထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း(အလယ်ဘလောက်) ၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့

၀၁-၃၈၉၃၁၁

၀၁-၃၈၉၃၂၂

၀၁-၃၇၈၃၇၀

 
အခွန်ထမ်းဝန်ဆောင်မှုရုံး (မန္တလေး) ၆၅လမ်း၊၂၂×၂၃ လမ်းကြား၊အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊မန္တလေးမြို့ ၀၂-၃၀၁၉၂  
ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ ရုံးအမှတ် (၄၆)၊ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန

၀၆၇-၃၄၃၀၅၂၂

၀၆၇-၃၄၃၀၅၃၃

 

 

ရုံးတည်နေရာ- အမှတ် ၅၆၉/၅၇၇၊ ကုန်သည်လမ်းနှင့် မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံလမ်းထောင့်၊ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့

 

စဉ် ရာထူး ဌာန ရုံးဖုန်း ဖက်စ်ဖုန်း
ဌာနမှူး အခွန်ထမ်းကြီးများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး ၀၁-၃၈၄၀၃၀ ၀၁-၃၈၄၆၂
Resident Advisor LTO OTA ၀၁-၃၈၄၀၆၈  
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး စီမံရေးရာဌာနစု ၀၁-၃၈၄၂၉၄ ၀၁-၃၈၄၆၅၉
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး အခွန်စာရင်းစစ်ဌာနစု ၀၁-၃၈၀၂၄၆ ၀၁-၃၈၄၅၆၈
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုဌာနစု ၀၁-၃၈၄၁၁၂ ၀၁-၃၈၄၁၁၂
လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး စီမံရေးရာဌာနစု(ငွေစာရင်းနှင့်အထွေထွေ) ၀၁-၃၈၄၃၁၈ ၀၁-၃၈၄၆၅၉
လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး စီမံရေးရာဌာနစု(ဝန်ထမ်းရေးရာ) ၀၁-၃၈၄၇၆၂ ၀၁-၃၈၄၆၅၉
လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး စီမံရေးရာဌာနစု(အခွန်အမှတ်တံဆိပ်) ၀၁-၃၈၄၂၃၅ ၀၁-၃၈၄၂၃၅
လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး အခွန်ထမ်းရေးရာဌာနစု

၀၁-၃၈၄၅၁၂

၀၁-၃၈၄၈၁၂

၀၁-၃၈၄၇၉၇

၀၁-၃၈၄၅၁၂
၁၀ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုဌာနစု

၀၁-၃၈၄၁၁၂

၀၁-၃၈၄၈၀၄

၀၁-၃၈၄၁၁၂
၁၁ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး အခွန်ထမ်းလိုက်နာမှုစိစစ်ရေးဌာနစု ၀၁-၃၈၄၆၁၀ ၀၁-၃၈၄၆၁၀
၁၂ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး အခွန်စာရင်းစစ်ဌာနစု

၀၁-၃၈၄၇၆၇

၀၁-၃၈၄၅၆၈

၀၁-၃၈၄၇၆၇

၀၁-၃၈၄၅၆၈

၁၃ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး အခွန်ကောက်ခံမှုဌာနစု ၀၁-၃၈၄၂၃၅ ၀၁-၃၈၄၂၃၅

 

စဉ် ရာထူး/ဌာနစု တည်နေရာလိပ်စာ ရုံးဖုန်း ဖက်စ်ဖုန်း မှတ်ချက်
ဌာနမှူး အမှတ်( ၅၉ / ၆၁ )၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊(၄)ရပ်ကွက်၊ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

၀၁-၂၅၂၅၄၇

   
Audit Advisors အမှတ်( ၅၉ / ၆၁ )၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊(၄)ရပ်ကွက်၊ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၀၁-၃၇၁၉၅၂    
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး(စီမံ/လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှု/အခွန်စာရင်းစစ်ဌာနစု) အမှတ်( ၅၉ / ၆၁ )၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊(၄)ရပ်ကွက်၊ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၀၁-၃၇၁၂၀၁    
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး(အခွန်ထမ်းရေးရာ/အခွန်ကောက်ခံမှု/အခွန်လိုက်နာမှုစိစစ်ရေးဌာနစု) အမှတ်( ၅၉ / ၆၁ )၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊(၄)ရပ်ကွက်၊ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၀၁-၃၇၆၉၆၅    
လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး(စီမံရေးရာဌာနစု၊ ဝန်ထမ်းရေးရာ) အမှတ်( ၅၉ / ၆၁ )၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊(၄)ရပ်ကွက်၊ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၀၁-၂၅၂၅၄၂ ၀၁-၃၇၈၃၅၇  
လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး(စီမံရေးရာဌာနစု၊ငွေစာရင်း) အမှတ်( ၅၉ / ၆၁ )၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊(၄)ရပ်ကွက်၊ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၀၁-၃၇၁၇၇၆    
လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး(အခွန်ထမ်းလိုက်နာမှုစိစစ်ရေးဌာနစု) အမှတ်( ၅၉ / ၆၁ )၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊(၄)ရပ်ကွက်၊ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၀၁-၃၇၁၂၇၀    
လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး(အခွန်စာရင်းစစ်ဌာနစု) အမှတ်( ၅၉ / ၆၁ )၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊(၄)ရပ်ကွက်၊ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

၀၁-၂၅၂၅၄၅

၀၁-၃၇၈၃၅၉

၀၁-၃၇၁၀၆၃

   
လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး(အခွန်ထမ်းရေးရာဌာနစု) အမှတ်( ၅၉ / ၆၁ )၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊(၄)ရပ်ကွက်၊ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

၀၁-၃၇၈၃၅၈

၀၁-၃၇၁၇၇၄

၀၁-၃၇၁၀၆၁

၀၁-၃၇၆၉၆၃

၀၁-၃၇၉၆၀၃

   
၁၀ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး(အခွန်ကောက်ခံမှုဌာနစု) အမှတ်( ၅၉ / ၆၁ )၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊(၄)ရပ်ကွက်၊ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၀၁-၃၇၁၀၇၃    

 

စဉ် ရုံးအမည် တည်နေရာလိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ်များ ဖက်စ်ဖုန်းနံပါတ်
ညွှန်ကြားရေးမှူး အမှတ်(၄၉)၊ မြေတိုင်း (၈၅/ကံဘဲ့)၊ စိမ်းလဲ့မေလမ်းသွယ်၊ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀၁-၆၅၇၅၃၅  
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး(အခွန်) အမှတ်(၄၉)၊ မြေတိုင်း (၈၅/ကံဘဲ့)၊ စိမ်းလဲ့မေလမ်းသွယ်၊ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀၁-၆၅၇၅၃၆  
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး(စီမံ) အမှတ်(၄၉)၊ မြေတိုင်း (၈၅/ကံဘဲ့)၊ စိမ်းလဲ့မေလမ်းသွယ်၊ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀၁-၆၅၇၅၃၇  
လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ဌာနစု(၁)(စီမံ) အမှတ်(၄၉)၊ မြေတိုင်း (၈၅/ကံဘဲ့)၊ စိမ်းလဲ့မေလမ်းသွယ်၊ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀၁-၆၅၇၅၈၈  
လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ဌာနစု(၂)(ဝင်ငွေခွန်) အမှတ်(၄၉)၊ မြေတိုင်း (၈၅/ကံဘဲ့)၊ စိမ်းလဲ့မေလမ်းသွယ်၊ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀၁-၆၅၇၅၉၂  
လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ဌာနစု(၃)(ကုန်သွယ်ခွန်) အမှတ်(၄၉)၊ မြေတိုင်း (၈၅/ကံဘဲ့)၊ စိမ်းလဲ့မေလမ်းသွယ်၊ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀၁-၆၅၇၅၉၀  
လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ဌာနစု(၄)(ငွေစာရင်း) အမှတ်(၄၉)၊ မြေတိုင်း (၈၅/ကံဘဲ့)၊ စိမ်းလဲ့မေလမ်းသွယ်၊ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀၁-၆၅၇၅၉၁  
လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ဌာနစု(၅)(အထူးကုန်စည်ခွန်) အမှတ်(၄၉)၊ မြေတိုင်း (၈၅/ကံဘဲ့)၊ စိမ်းလဲ့မေလမ်းသွယ်၊ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀၁-၆၅၇၅၉၂  
စာပေးစာယူဌာနစိတ် အမှတ်(၄၉)၊ မြေတိုင်း (၈၅/ကံဘဲ့)၊ စိမ်းလဲ့မေလမ်းသွယ်၊ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး   ၀၁-၆၅၇၅၈၉

 

စဉ် ရုံးအမည် တည်နေရာလိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ်များ မှတ်ချက်
အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများ ဆိုင်ရာအခွန်ရုံး(၃) အမှတ်( ၅၆ / ၆၄ )၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်းနှင့်ကုန်သည်လမ်းထောင့်၊ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၀၁-၃၇၀၄၁၀
၀၁-၃၇၀၄၁၁
 

 

စဉ် ရာထူး/ဌာနစု တည်နေရာလိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ်များ ဖက်စ်ဖုန်းနံပါတ်များ
ညွှန်ကြားရေးမှူး အမှတ်(၄၉)၊ မြေတိုင်း(၈၅/ကံဘဲ့)၊ စိမ်းလဲ့မေလမ်းသွယ်၊ ကမ္ဘာအေး ဘုရားလမ်း၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ၀၁-၆၅၇၅၈၅  
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး အမှတ်(၄၉)၊ မြေတိုင်း(၈၅/ကံဘဲ့)၊ စိမ်းလဲ့မေလမ်းသွယ်၊ ကမ္ဘာအေး ဘုရားလမ်း၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ၀၉-၈၉၁၄၉၃၅၉၀  

ဌာနစု (၁)(စီမံဌာနစု)

အမှတ်(၄၉)၊ မြေတိုင်း(၈၅/ကံဘဲ့)၊ စိမ်းလဲ့မေလမ်းသွယ်၊ ကမ္ဘာအေး ဘုရားလမ်း၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ၀၉-၈၉၁၄၉၃၅၉၃ ၀၁-၆၅၇၅၈၂

ဌာနစု (၂)(ငွေစာရင်းဌာနစု)

အမှတ်(၄၉)၊ မြေတိုင်း(၈၅/ကံဘဲ့)၊ စိမ်းလဲ့မေလမ်းသွယ်၊ ကမ္ဘာအေး ဘုရားလမ်း၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့   ၀၁-၆၅၇၅၈၇

ဌာနစု (၃/၇)(IT နှင့် အထူးကုန်စည်ခွန် ဌာနစု)

အမှတ်(၄၉)၊ မြေတိုင်း(၈၅/ကံဘဲ့)၊ စိမ်းလဲ့မေလမ်းသွယ်၊ ကမ္ဘာအေး ဘုရားလမ်း၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ၀၉-၈၉၁၄၉၃၅၉၁  

ဌာနစု (၄)(သတင်းစာရင်းဌာနစု)

အမှတ်(၄၉)၊ မြေတိုင်း(၈၅/ကံဘဲ့)၊ စိမ်းလဲ့မေလမ်းသွယ်၊ ကမ္ဘာအေး ဘုရားလမ်း၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ၀၉-၈၉၁၄၉၃၅၉၄  

ဌာနစု (၅/၆)(ဝင်ငွေခွန်နှင့် ကုန်သွယ်လုပ် ငန်းခွန်ဌာနစု)

အမှတ်(၄၉)၊ မြေတိုင်း(၈၅/ကံဘဲ့)၊ စိမ်းလဲ့မေလမ်းသွယ်၊ ကမ္ဘာအေး ဘုအမှတ်(၄၉)၊ မြေတိုင်း(၈၅/ကံဘဲ့)၊ စိမ်းလဲ့မေလမ်းသွယ်၊ ကမ္ဘာအေး ဘုရားလမ်း၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ရားလမ်း၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ ၀၉-၈၉၁၄၉၃၅၉၂  

 

စဉ် ရုံးအမည် တည်နေရာလိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ်များ မှတ်ချက်
အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး(၅) လမ်း ၆၀၊ ၁၀၁ (A) လမ်းနှင့် ၁၀၂ လမ်းကြား ၊ မြို့သစ် (၁) ရပ်ကွက်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

၀၂-၂၈၄၈၃၄၃

၀၂-၂၈၄၈၃၃၉

 

 

စဉ် ရုံးအမည် တည်နေရာလိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ်များ မှတ်ချက်
ကချင်ပြည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​ဇော်ဂျွန်းလမ်း၊သီတာရပ်ကွက်၊မြစ်ကြီးနားမြို့၊ ကချင်ပြည်နယ် ၀၇၄-၂၂၈၉၃
၀၇၄-၂၂၄၄၉
၀၇၄-၂၀၁၅၃
 
မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အခန်း(၁၀၄)၊စုပေါင်းရုံးဝန်း၊ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ ဧရာရပ်ကွက်၊မြစ်ကြီးနားမြို့၊ကချင်ပြည်နယ် ၀၇၄-၂၂၅၅၂  
မိုးကောင်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး နကက(၁၁၈)၊နတ်ကြီးကုန်းရပ်ကွက်၊မိုးကောင်းမြို့၊ ကချင်ပြည်နယ် ၀၇၄-၄၀၃၂၁  
မိုးညှင်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး နကက(၉၉)၊နတ်ကြီးကုန်း(ဗမာပိုင်း)ရပ်ကွက်၊ဆေးရုံကြီးအနီး၊ မိုးညှင်းမြို့၊ ကချင်ပြည်နယ် ၀၇၄-၆၀၀၂၉  
ဖားကန့်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​မော်ဝမ်းရပ်ကွက်၊ဖားကန့်မြို့၊ ကချင်ပြည်နယ် ၀၇၄-၇၀၆၂၃  
ဝိုင်းမော်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ရပ်ကွက်(၁)၊ဝိုင်းမော်မြို့၊ ကချင်ပြည်နယ် ၀၇၄-၈၀၀၅၈  
ဗန်းမော်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​ညောင်ပင်ရပ်ကွက်၊လက်ဝဲသုဒ္ဓရလမ်း၊ဗန်းမော်မြို့၊ ကချင်ပြည်နယ် ၀၇၄-၅၀၈၀၀
၀၇၄-၅၀၅၃၂
 
​ရွှေကူမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ဘောဂဗလအမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ရွှေကူမြို့၊ ကချင်ပြည်နယ် ၀၇၄-၅၂၀၂၆  
မိုးမောက်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ငုရွှေဝါလမ်း၊ရုံးကုန်း-ခါနန်ရပ်ကွက်၊မိုးမောက်မြို့၊ ကချင်ပြည်နယ် ၀၇၄-၅၆၀၅၀  
၁၀ ပူတာအိုမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဆေးရုံကြီးလမ်း၊မြို့မရပ်ကွက်၊ပူတာအိုမြို့၊ ကချင်ပြည်နယ်

၀၉-၇၇၈၃၈၈၈၃၀

၀၉-၄၃၀၆၇၈၉၂

 

 

စဉ် ရုံးအမည် တည်နေရာလိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ်များ မှတ်ချက်
ကယားပြည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ်(၈၀)၊ချိကယ်-ရှားတေသွားလမ်း၊လွိုင်ကော်မြို့နယ်၊ ကယားပြည်နယ်

၀၈၃-၂၂၂၁၆၉၄

၀၈၃-၂၂၂၁၀၉၃

 
လွိုင်ကော်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ်(၈၀)၊ချိကယ်-ရှားတောလမ်း၊လွိုင်ကော်မြို့နယ်၊ ကယားပြည်နယ် ၀၈၃-၂၂၂၁၅၁၆  
ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ် (၂၀)၊စည်ပင်(၁)လမ်း၊ မြို့မရပ်ကွက်၊ဒီမော့ဆိုမြို့၊ကယားပြည်နယ် ၀၈၃-၄၀၁၂၂  
ဘောလခဲမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ်-၃(၈)၊ရှမ်းပိုင်းရပ်ကွက်(ကျောက်တိုင်ကွင်း)၊ ဘောလခဲမြို့နယ်၊ ကယားပြည်နယ် ၀၈၃-၅၀၀၇၂  
ဖားဆောင်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​​အမှတ်(၆၀)၊သံလွင်ဦးလမ်း၊မြောက်ပိုင်းရပ်ကွက်၊ဖားဆောင်းမြို့၊ ကယားပြည်နယ် ၀၈၃-၂၀၇၀၀၀၉  

 

စဉ် ရုံးအမည် တည်နေရာလိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ်များ မှတ်ချက်
ကရင်ပြည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ်(၄)၊အ.ထ.က(၄)ကျောင်းလမ်းနှင့်သုဓနုလမ်းထောင့်၊(၆)ရပ်ကွက်၊ဘားအံမြို့နယ်၊ကရင်ပြည်နယ် ၀၅၈-၂၂၆၉၈
၀၅၈-၂၁၀၉၄
 
ဘားအံမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး စုပေါင်းရုံး၊ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊(၅)ရပ်ကွက်၊ဘားအံမြို့နယ်၊ကရင်ပြည်နယ် ၀၅၈-၂၁၁၄၇  
မြဝတီမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး စုပေါင်းရုံး၊ဓိဌာန်အောင်ဘုရားလမ်း၊(၄)ရပ်ကွက်၊မြဝတီမြို့နယ်၊ကရင်ပြည်နယ် ၀၅၈-၅၀၀၁၈  
ကော့ကရိတ်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ကော့ကရိတ်မြို့နယ်၊ကရင်ပြည်နယ် ၀၅၈-၄၀၀၂၆  
လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ကုန်သည်လမ်း၊(ဃ)ရပ်ကွက်၊လှိုင်းဘွဲမြို့နယ်၊ကရင်ပြည်နယ် ၀၅၈-၄၅၀၂၃  
ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး သိပ္ပံလမ်း၊အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်၊ကရင်ပြည်နယ် ၀၅၈-၆၀၁၅၆  
ဖာပွန်မြို့နယ်ရုံးအခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဘုရားမုဒ်ဦးလမ်း၊အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ဖာပွန်မြို့နယ်၊ကရင်ပြည်နယ် ၀၅၈-၂၀၇၀၀၅၃  
သံတောင်ကြီးမြို့နယ်ရုံး အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးဝင်းအတွင်းသံတောင်ကြီးမြို့နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်    

 

စဉ် ရုံးအမည် တည်နေရာလိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ်များ မှတ်ချက်
ချင်းပြည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​​ကျောဘုတ်ရပ်ကွက်၊ဟားခါးမြို့နယ်၊ချင်းပြည်နယ် ၀၇၀-၂၁၉၄၂(Fax)
၀၇၀-၂၁၀၆၁
 
ဟားခါးမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​စျေးဟောင်းရပ်ကွက်၊ဟားခါးမြို့နယ်၊ချင်းပြည်နယ် ၀၇၀-၂၁၀၇၀  
တီးတိန်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​မြို့မရပ်ကွက်၊တီးတိန်မြို့နယ်၊ချင်းပြည်နယ် ၀၇၀-၅၀၀၁၆ (တွန်းဇံ)ပူးတွဲ
ဖလမ်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​ဗလိုင်ရပ်ကွက်၊ဖလမ်းမြို့နယ်၊ချင်းပြည်နယ် ၀၇၀-၄၀၀၂၇
၀၇၀-၄၀၄၃၆
 
မင်းတပ်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဘဝသစ်ရပ်ကွက်၊မင်းတပ်မြို့နယ်၊ချင်းပြည်နယ် ၀၇၀-၇၀၀၄၉ ကန်ပလက်(ပူးတွဲ)
မတူပီမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​ခွါဘွဲရပ်ကွက်၊မတူပီမြို့နယ်၊ချင်းပြည်နယ် ၀၇၀-၈၀၀၅၄  

 

စဉ် ရုံးအမည် တည်နေရာလိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ်များ မှတ်ချက်
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​ရုံးကြီးလမ်း၊ရုံးကြီးရပ်၊မုံရွာမြို့၊စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၀၇၁-၂၂၉၆၀
၀၇၁-၂၃၂၇၅
 
မုံရွာမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ရုံးကြီးလမ်း၊ရုံးကြီးရပ်၊မုံရွာမြို့ ၀၇၂-၂၁၁၀၁  
စစ်ကိုင်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး စည်းခုံကြီးဘုရားလမ်း၊ပါရမီရပ်၊စစ်ကိုင်းမြို့ ၀၇၂-၂၁၆၁၉  
ရွှေဘိုမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ကျုံးတော်ကွင်းလမ်း၊အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ရွှေဘိုမြို့နယ်၊စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၀၇၅-၂၁၀၅၁  
ကလေးမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​ဘုရားကြီးလမ်း၊အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်၊ကလေးမြို့နယ်၊စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၀၇၃-၂၁၀၄၂  
ကောလင်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ကျော်ဇေယျလမ်း၊ကျော်ဇေယျ(၁)ရပ်ကွက်၊ကောလင်းမြို့နယ်၊စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၀၇၅-၄၂၁၀၉  
ကသာမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​ဘူတာလမ်း၊အမှတ်(၆)ရပ်ကွက်၊ကသာမြို့နယ်၊စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၀၇၅-၂၅၀၄၅  
​တမူးမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး မြို့မလမ်း၊မြို့မ(၁၀)ရပ်ကွက်၊တမူးမြို့နယ်၊စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၀၇၃-၄၀၁၀၅  
မြင်းမူမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ကမ်းနားလမ်း၊ဘုရင့်နောင်ရပ်ကွက်၊မြင်းမူမြို့နယ်၊စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၀၇၁-၄၀၃၉၈  
၁၀ ဘုတလင်မြို့နယ် အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊မဟာဗန္ဓုလရပ်ကွက်၊ဘုတလင်မြို့နယ်၊စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၀၇၁-၅၀၂၇၅  
၁၁ ရေဦး(ဒီပဲယင်း)မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံးဝင်း၊ရေဦးမြို့နယ်၊စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၀၇၅-၄၀၁၄၆  
၁၂ ကန့်ဘလူ(ကျွန်းလှ)မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး မဟာဗန္ဓုလလမ်း၊အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ကန့်ဘလူမြို့နယ်၊စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၀၇၅-၂၇၀၄၀  
၁၃ မြောင်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး (၈)လမ်း၊မြို့သစ်ရပ်ကွက်၊မြောင်မြို့နယ်၊စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၀၇၁-၄၃၁၁၄  
၁၄ ဝက်လက်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဘုရားကြီးလမ်း၊အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ဝက်လက်မြို့နယ်၊စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၀၇၅-၃၀၁၀၈  
၁၅ ခင်ဦးမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဇလပ်လမ်း၊အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်၊ခင်ဦးမြို့နယ်၊စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၀၇၅-၇၀၂၅၉  
၁၆ တန့်ဆည်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး မဟာမြိုင်ရပ်ကွက်၊တန့်ဆည်မြို့နယ်၊စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၀၇၅-၄၉၃၇၉  
၁၇ ချောင်းဦးမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဘူတာလမ်း၊မြို့သစ်ရပ်ကွက်၊ချောင်းဦးမြို့နယ်၊စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၀၇၁-၄၅၁၀၄  
၁၈ အရာတော်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​မုံရွာ-ရွှေဘိုလမ်း၊အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊အရာတော်မြို့နယ်၊စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၀၇၁-၆၅၂၁၃  
၁၉ ယင်းမာပင်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဂန္ဓာမာလမ်း၊(ခ)ရပ်ကွက်၊ယင်းမာပင်မြို့နယ်၊စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၀၇၁-၇၃၀၃၃  
၂၀ ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်၊စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၀၇၁-၇၀၀၇၈  
၂၁ ပုလဲမြို့နယ်
အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး
ရေကျော်လမ်း၊မြိုင်စည်ရပ်ကွက်၊ပုလဲမြို့နယ်၊စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၀၇၁-၃၅၀၂၃  
၂၂ ကနီမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဇော်ဂျီလမ်း၊အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ကနီမြို့နယ်၊စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၀၉-၂၅၆၃၈၇၂၂၅  
၂၃ အင်းတော်(ဗန်းမောက်)မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ပြည်ထောင်စုလမ်း၊အောင်ချမ်သာရပ်ကွက်၊အင်းတော်မြို့နယ်၊စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၀၇၅-၂၉၀၁၉  
၂၄ ထီးချိုင့်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး တပင်ရွှေထီးလမ်း၊အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ထီးချိုင့်မြို့နယ်၊စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၀၇၅-၆၀၄၇၅  
၂၅ ဝန်းသိုမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဖလဲတန်းလမ်း၊ပုဇွန်တောင်ရပ်ကွက်၊ဝန်းသိုမြို့နယ်၊စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၀၇၅-၅၀၀၈၅  
၂၆ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး လမ်းသွယ်(၁)လမ်း၊မြို့မရပ်ကွက်၊ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်၊စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၀၉-၄၅၈၈၁၆၁၆၅  
၂၇ ကလေးဝမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ကမ်းနားလမ်း၊အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ကလေးဝမြို့နယ်၊စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၀၇၃-၄၄၀၁၅  
၂၈ မင်းကင်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး စာတိုက်လမ်း၊အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊မင်းကင်းမြို့နယ်၊စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၀၉-၄၂၇၅၃၇၀၁၇  
၂၉ မော်လိုက်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး နှင်းဆီလမ်း၊အရာရှိရပ်ကွက်၊မော်လိုက်မြို့နယ်၊စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၀၇၃-၄၂၀၇၄  
၃၀ ဖောင်းပြင်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံး၊ဖောင်းပြင်မြို့နယ်၊စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၀၉-၈၉၇၉၄၇၇၁၇  
၃၁ ခန္တီးမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ပေါမိုင်းရပ်ကွက်၊ခန္တီးမြို့နယ်၊စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၀၇၃-၂၄၈၀၂၉  
၃၂ ဟုမ္မလင်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ကမ်းနားလမ်း၊နောင်ပကျစ်အရှေ့ရပ်ကွက်၊ဟုမ္မလင်းမြို့နယ်၊စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၀၇၃-၂၄၆၀၂၂  

 

စဉ် ရုံးအမည် တည်နေရာလိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ်များ မှတ်ချက်
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​အကွက်အမှတ်(၂၄)၊ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ဆန်းချီတိုးချဲ့ရပ်ကွက်၊ထားဝယ်မြို့၊တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ၀၅၉-၂၀၂၃၅၈၀
၀၅၉-၂၀၂၃၅၈၁
 
 
ထားဝယ်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အကွက်အမှတ်(၂၄)၊ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း၊ဆန်းချီတိုးချဲ့ရပ်ကွက်၊ထားဝယ်မြို့နယ်၊တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး

၀၅၉-၂၀၂၁၀၉၃

၀၅၉-၂၀၂၁၇၀၉

 
လောင်းလုံမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​(ခ)ရပ်ကွက်၊ဂန္ဓာမာလမ်း၊စုပေါင်းရုံး၊လောင်းလုံမြို့နယ်၊တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ၀၅၉-၂၀၃၃၁၂၁  
သရက်ချောင်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ်(၂၂)၊မြိတ်-ထားဝယ်ကားလမ်းနှင့်မြသီတာလမ်းထောင့်၊မြို့မရပ်ကွက်၊သရက်ချောင်းမြို့နယ်၊တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ၀၅၉-၂၀၃၅၁၉၅  
ရေဖြူမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​(ခ)ရပ်ကွက်၊စုပေါင်းရုံး၊ရေဖြူမြို့နယ်၊၊တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ၀၅၉-၂၀၃၇၀၂၃  
မြိတ်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ရုံးလမ်း၊ ဆိပ်ငယ်ရပ်၊ မြိတ်မြို့နယ်၊တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ၀၅၉-၂၀၄၁၀၄၈  
ကျွန်းစုမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊အောင်ဇေယျလမ်း၊ကျွန်းစုမြို့နယ်၊တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ၀၅၉-၂၀၆၂၀၂၅  
​ပုလောမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ ခရေပင်လမ်း၊ပုလောမြို့နယ်၊တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ၀၅၉-၂၀၃၀၁၀၀  
တနင်္သာရီမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​စုပေါင်းရုံး၊ရုံးတောင်လမ်း၊ချောင်းကြီးရပ်၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ၀၅၉-၂၀၅၅၀၃၀  
၁၀ ဘုတ်ပြင်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ပုလဲလမ်းသွယ်၊အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်၊တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ၀၅၉-၂၀၅၀၀၁၀  
၁၁ ကော့သောင်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ရုံးကြီးလမ်း၊အဏ္ဏဝါရပ်ကွက်၊ကော့သောင်းမြို့၊တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ၀၅၉-၂၀၅၁၀၆၃  

 

စဉ် ရုံးအမည် တည်နေရာလိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ်များ မှတ်ချက်
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​အမှတ်(၃၉)၊ဂေါ်သဇင်လမ်း၊ရုံးကြီးရပ်ကွက်၊ပဲခူးမြို့နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

၀၅၂-၂၂၂၁၈၆၂
၀၅၂-၂၂၂၁၀၁၈

၀၅၂-၂၂၂၂၁၈၂

 
ရေတာရှည်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ်(၃၆/ဃ)၊ ဒဂုံမန်းလမ်း၊(၁)ရပ်ကွက်၊ရေတာရှည်မြို့နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၀၅၄-၈၀၀၂၆  
တောင်ငူမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး (၁၉)ရပ်ကွက်၊ဘုရင့်နောင်လမ်း၊တောင်ငူမြို့နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၀၅၄-၂၃၀၄၅  
ထန်းတပင်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး မနောသုခလမ်း၊​အောင်သုခရပ်ကွက်၊ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၀၅၄-၈၂၀၂၀  
အုတ်တွင်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​ကြက်သွန်ခင်း(၁)ရပ်ကွက်၊ဦးဝင်းဖေလမ်း၊အုတ်တွင်းမြို့နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၀၅၄-၄၆၀၁၅  
ဖြူးမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ်(၆)၊(၂)လမ်း၊ဆေးရုံရပ်ကွက်၊ဖြူးမြို့နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၀၅၄-၄၀၀၃၅  
ကျောက်တံခါးမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ရန်ကုန်-မန္တလေးကားလမ်းဘေး၊ဒဂုံမန်းလမ်း၊စာတိုက်ရပ်ကွက်၊ကျောက်တံခါးမြို့နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၀၅၄၂၈၆၀၀၃၁  
​ညောင်လေးပင်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဗိုလ်ထိန်ဝင်းလမ်းသစ်၊မြို့မ(၃)ရပ်ကွက်၊ညောင်လေးပင်မြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၀၅၂-၂၇၅၀၀၄၆  
ရွှေကျင်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဆေးရုံဟောင်းလမ်း၊ရှမ်း/ကြေးရပ်ကွက်၊ရွှေကျင်မြို့နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၀၅၂-၄၂၀၄၃  
၁၀ ဒိုက်ဦးမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး မြို့သစ်(က)၊(၁၁)လမ်း၊မင်းတဲရပ်ကွက်၊ဒိုက်ဦးမြို့နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၀၅၂-၄၀၀၁၇  
၁၁ ဝေါမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ်(အေ/၂၉၈)၊ရန်ကုန်မော်လမြိုင်လမ်းဘေး၊အေးချမ်းသာယာတိုးချဲ့ရပ်ကွက်၊ဝေါမြို့နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၀၅၂-၇၅၆၁၀  
၁၂ ကဝမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ် (၄)ရပ်ကွက်၊ခန်းမလမ်းနှင့်ရန္တဗိုလ်လမ်းထောင့်၊ကဝမြို့နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၀၅၂-၈၀၁၉၉  
၁၃ သနပ်ပင်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ်(၁၃၁)၊သဇင်မြိုင်လမ်း၊ဘုရားကြီးပိုင်းရပ်ကွက်၊သနပ်ပင်မြို့နယ် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၀၅၂-၂၇၄၆၃၇၄  
၁၄ ပဲခူးမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ်(၃၉)၊ဂေါ်သဇင်လမ်း၊ရုံးကြီးရပ်ကွက်၊ပဲခူးမြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၀၅၄-၂၂၂၁၀၆၄  
၁၅ သာယာဝတီမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ဆရာစံမြို့သစ်၊သာယာဝတီမြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၀၅၅-၂၂၃၀၀၁၀  
၁၆ လက်ပံတန်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ်(၂၃)၊(၂)လမ်း၊မင်းရပ်ရပ်ကွက်၊လက်ပံတန်းမြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၀၅၃-၃၂၀၂၁  
၁၇ မင်းလှမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဗိုလ်ရုံတန်းလမ်း၊အမှတ်(၇)ရပ်ကွက်၊မင်းလှမြို့နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၀၅၃-၃၀၀၁၂  
၁၈ မိုးညိုမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ရွှေဥဒေါင်းရပ်ကွက်၊မိုးညိုမြို့နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၀၅၃-၈၃၀၈၃  
၁၉ အုတ်ဖိုမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​မြို့မ(၂)လမ်းနှင့်လေးငှက်ပစ်တောင်ကျောင်းလမ်းထောင့်၊မြို့မရပ်ကွက်၊အုတ်ဖိုမြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၀၅၃-၈၀၀၀၁  
၂၀ ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ကဝိမင်္ဂလာလမ်း၊ရွာမတောင်ရပ်ကွက်၊ကြို့ပင်ကောက်မြို့နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၀၅၃-၅၀၀၃၉  
၂၁ ဇီးကုန်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး စည်ပင်လမ်းနှင့်ဘောလုံးကွင်း(၁)လမ်းထောင့်၊(၄)ရပ်ကွက်၊ ဇီးကုန်းမြို့နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၀၅၃-၃၄၀၃၆  
၂၂ နတ်တလင်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး မင်းလမ်းတောင်ပိုင်း၊မြို့မရပ်ကွက်၊နတ်တလင်းမြို့နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၀၅၃-၃၆၀၂၂  
၂၃ ပေါင်းတည်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ရွှေတည်-၁ကွက်သစ်၊မင်းကွက်(၃)ရပ်ကွက်၊ပေါင်းတည်မြို့နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၀၅၃-၃၈၁၉၄  
၂၄ သဲကုန်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ရပ်ကွက်(၂)၊သံဗိုလ်လမ်း၊သဲကုန်းမြို့နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၀၅၃-၆၂၀၉၃  
၂၅ ရွှေတောင်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး စုပေါင်းရုံး(၂)လမ်း၊သရက်တောရပ်ကွက်၊ရွှေတောင်မြို့နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၀၅၃-၅၅၀၂၉  
၂၆ ပြည်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အနောက်စောင်းတန်းလမ်း၊ဆံတော်ရပ်ကွက်၊ပြည်မြို့နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၀၅၃-၂၅၉၁၃  
၂၇ ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ပြည်တောင်ငူလမ်း၊ပေါက်ခေါင်းမြို့နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၀၅၃-၄၅၀၃၆  
၂၈ ပန်းတောင်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး သိပ္ပံလမ်း၊မင်းရပ်ရပ်ကွက်၊ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၀၅၃-၄၀၀၃၆  

 

စဉ် ရုံးအမည် တည်နေရာလိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ်များ မှတ်ချက်
မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အကွက်အမှတ်(9-G)၊လမ်း(၅)ဆုံ၊စိုးကောမင်းရပ်၊မကွေးမြို့နယ်၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၆၃-၂၀၂၃၂၁၂
၀၆၃-၂၀၂၆၇၆၅
 
မကွေးမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဦးပိုင်အမှတ်(၉/၁၅-က၊၁၄/၁၅-က)၊အကွက်အမှတ်(၉-စီ/တာပါတ်ကွင်းတောင်)၊တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာလမ်း၊ပြည်တော်သာရပ်ကွက်၊မကွေးမြို့နယ်၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၆၃-၂၀၂၅၀၈၄  
ပခုက္ကူမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ၃-လမ်း၊အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊ပခုက္ကူမြို့နယ်၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၆၂-၂၁၀၈၂  
ရေစကြိုမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊အမှတ်(၅)ရွာဘိုးရပ်ကွက်၊ရေစကြိုမြို့နယ်၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၆၂-၃၀၂၄၃  
မင်းဘူးမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊မင်းဘူး-စကုလမ်းမပေါ်ရှိခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနရုံးဝန်းအတွင်း၊မင်းဘူးမြို့နယ်၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၆၅-၂၁၀၁၀
၀၆၅-၃၀၁၂၉
 
တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​ရုံးပေါင်းစုံလမ်း၊တောင်ပြင်-၂ရပ်ကွက်၊တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၆၃-၅၀၀၁၆  
ရေနံချောင်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​သစ်တပွေရပ်ကွက်၊ရွှေဘုံသာရပ်၊မြို့မရဲစခန်းအရှေ့၊ဗိုလ်ချုပ်လမ်းဘေး၊ရေနံချောင်းမြို့နယ်၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၆၀-၂၁၀၅၂  
​ချောက်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အနော်ရထာတံတားချဉ်းကပ်လမ်း၊စစ်ကွင်းရပ်ကွက်၊အမှတ်-၁၄နယ်မြေ၊ချောက်မြို့နယ်၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၆၁-၂၀၀၁၈၃  
အောင်လံမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ်-စရ(၃၆၉)၊ဝတ်ကျောင်းလမ်း၊စက်ရုံရပ်ကွက်၊အောင်လံမြို့နယ်၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၆၉-၂၀၀၀၅၀  
၁၀ သရက်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ်(၂၀၁)၊သရက်-မင်းတုန်းလမ်း၊ရုံးရပ်ကွက်၊သရက်မြို့နယ်၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၆၈-၂၁၀၆၇  
၁၁ နတ်မောက်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး မကွေးလမ်း၊တမာပင်ရပ်ကွက်၊နတ်မောက်မြို့နယ်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၆၃-၆၉၀၉၀  
၁၂ ဂန့်ဂေါမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ်(၁)၊မြောက်ကုန်းရပ်ကွက်၊ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ဂန့်ဂေါမြို့နယ်၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၆၂-၅၀၀၄၅  
၁၃ မြိုင်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး မြသီတာ(၁)လမ်း၊အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊မြိုင်မြို့နယ်၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၆၂-၂၀၀၄၃  
၁၄ စလင်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ်(၅)၊နရပတိစည်သူလမ်း၊မြင်တင်ရပ်ကွက်၊စလင်းမြို့နယ်၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၆၃-၄၂၂၈၄  
၁၅ ပွင့်ဖြူမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ချယ်ရီလမ်း၊အလယ်ပိုင်းရပ်ကွက်၊ပွင့်ဖြူမြို့နယ်၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၆၃-၆၀၄၆၁
၀၆၃-၆၀၀၀၃
 
၁၆ မင်းလှမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး တာဘောင်ကြီးလမ်း၊ရုံးရပ်တောင်ပိုင်း၊မင်းလှမြို့နယ်၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၆၅-၄၅၄၈၄  
၁၇ ဆိပ်ဖြူမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊အနောက်ပိုင်းရပ်ကွက်၊ဆိပ်ဖြူမြို့နယ်၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၆၃-၃၀၃၆၂  
၁၈ ဆင်ပေါင်ဝဲမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး လမ်းမတော်လမ်း၊အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ဆင်ပေါင်ဝဲမြို့နယ်၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၆၉-၄၀၀၆၉  
၁၉ ​ပေါက်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊အောင်တံခွန်ရပ်ကွက်၊ပေါက်မြို့နယ်၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၆၂-၄၅၂၈၁  

 

စဉ် ရုံးအမည် တည်နေရာလိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ်များ မှတ်ချက်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ၆၅ လမ်း၊ (၂၂×၂၃)လမ်းကြား၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

၀၂-၄၀၃၅၉၁၆

၀၂-၄၀၆၁၁၅၃

၀၂-၄၀၆၁၃၅၆

၀၂-၄၀၆၁၁၅၄(Fax)

၀၂-၄၀၆၁၀၄၂(Fax)

 
ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ်(၃၅)၊ ၈၄ လမ်း၊ (၂၈×၂၉)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၂-၄၀၆၀၂၀၄
၀၂-၄၀၂၄၆၆၄
 
မဟာအောင်မြေမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ၈၄ လမ်း၊ (၂၈×၂၉)လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၂-၄၀၆၄၅၆၄  
ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဆ-၁၃/၂ ၊ ၇၃ လမ်း၊ ခိုင်ရွှေဝါလမ်းနှင့်မနော်ဟရီလမ်း၊မြို့သစ်(၂)ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၂-၂၈၄၇၈၂၃  
အောင်မြေသာစံမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​၆၅ လမ်း၊ (၂၂×၂၃)လမ်းကြား၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၂-၄၀၆၁၅၇
 
 
ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး တိုးချဲ့ဆောင်(၂)၊ အခန်း(၃+၄)၊ ပွဲရုံတန်း၊ ချမ်းမြသာယာရပ်၊ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၂-၄၀၈၀၅၃  
အမရပူရမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး နယ်မြေ(၅/ခ)၊ မှန်တန်းရပ်၊ အမရပူရမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၂-၄၀၇၀၄၂၇  
​မြင်းခြံမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဗိုလ်ချုပ်ကျောက်တိုင်အနောက်ဘက်၊ ဘုရားလမ်း၊အမှတ်(၁၃)ရပ်ကွက်၊ မြင်းခြံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၆၆-၂၀၂၁၀၉၇  
ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး စုပေါင်းရုံးအဆောက်အဦ (၂) လွှာ ၊ရပ်ကွက်ကြီး(၆)၊ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၈၅-၂၀၂၂၀၉၆  
၁၀ မိတ္ထီလာမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​စျေးပတ်လမ်း၊စျေးအရှေ့ပြင်ရပ်ကွက်၊မိတ္ထီလာမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၆၄-၂၃၁၂၆
၀၆၄-၂၄၆၇၉
 
၁၁ ကျောက်ဆည်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ကြက်မင်းတွန်ရပ်၊အင်တိုင်းအုပ်စု၊ ကျောက်ဆည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၆၆-၂၀၅၀၆၀၅  
၁၂ မတ္တရာမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး မတ္တရာအရှေ့၊အမှတ် (၂) ၊ ဗိုလ်တေဇရပ်ကွက်၊မတ္တရာမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၂-၇၉၀၀၇  
၁၃ မိုးကုတ်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ရှမ်းတောအနောက်တောင်ရပ်၊ မြို့မအုပ်စု၊ ဗိုလ်ကုန်းရပ်၊ မိုးကုတ်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၈၆-၂၀၀၃၁  
၁၄ မြစ်သားမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဗိုလ်ချုပ်လမ်းနှင့်၁၄လမ်းထောင့်၊ မြို့မအရှေ့ရပ်၊မြစ်သားမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၆၆-၆၀၃၀၅  
၁၅ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး သုခမင်္ဂလာ(၁)ရပ်ကွက်၊မြို့မစျေးမျက်နှာချင်းဆိုင်၊ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၂-၅၇၀၀၉  
၁၆ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး စံပြရပ်ကွက်၊ရန်ကုန်-မန္တလေး-ပြည်လမ်း၊ စီးပွားရေးဘဏ်အနောက်ဘက်၊ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၆၁-၅၀၅၇၀  
၁၇ မလှိုင်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး နယ်မြေ(၁၀)၊အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊မလှိုင်မြို့နယ်၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၆၄-၆၀၀၆၉  
၁၈ သာစည်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ်(၄)၊မြို့မရပ်ကွက်၊စျေးလမ်း၊သာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၆၄-၆၉၀၃၉  
၁၉ ဝမ်းတွင်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ညီနောင်ကွက်သစ်ရပ်၊အမှတ်(၂)၊ဝမ်းတွင်းမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၆၄-၂၀၅၀၀၃၂  
၂၀ ညောင်ဦးမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ်(၄)၊ဆုန်ကုန်းရပ်ကွက်၊ညောင်ဦးမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၆၁-၂၄၆၀၂၈၈  
၂၁ ရမည်းသင်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး သီလဝ(၃)ရပ်ကွက်၊ရမည်းသင်းမြို့နယ်၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၆၄-၄၀၀၁၅  
၂၂ ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ရုံးပေါင်းစုံလမ်း၊မြင်းဘက်ရပ်ကွက်၊ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၆၄-၄၉၀၈၂  
၂၃ တံတားဦးမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊လွှစဉ်တန်းရပ်၊တံတားဦးမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၆၆-၄၄၀၄၀  
၂၄ သပိတ်ကျင်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ဆိပ်ကမ်းရပ်ကွက်၊သပိတ်ကျင်းမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၈၆-၃၀၀၁၆  
၂၅ တောင်သာမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊မြင်းခြံ-မိတ္ထီလာလမ်း၊တောင်သာမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၆၆-၇၀၀၂၆  
၂၆ နွားထိုးကြီးမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ၃(ဂ)/၁၁၃၊အောင်ဆန်းလမ်း၊အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊နွားထိုးကြီးမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၆၆-၈၀၀၈၀  
၂၇ စဉ့်ကိုင်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ်(၉)လမ်း၊မြို့မရပ်ကွက်၊စဉ့်ကိုင်မြို့နယ်၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၆၆-၄၀၃၄၅  
၂၈ စဉ့်ကူးမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ရပ်ကွက်(၂)၊စဉ့်ကူးမြို့နယ်၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၈၆-၃၅၁၈၀  
၂၉ ငါန်းဇွန်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ်(၁)၊ရုံးပေါင်းစုံဝန်းအတွင်း၊ငါန်းဇွန်မြို့နယ်၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၀၆၆-၄၆၂၁၇  

 

စဉ် ရုံးအမည် တည်နေရာလိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ်များ မှတ်ချက်
မွန်ပြည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​အမှတ်(၆၈)၊ အထက်လမ်းမကြီး၊မရမ်းကုန်းရပ်၊မော်လမြိုင်မြို့နယ်၊မွန်ပြည်နယ်

၀၅၇-၂၂၀၀၈

၀၅၇-၂၇၀၆၁
၀၅၇-၂၃၀၁၈

 
မော်လမြိုင်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ရုံးကြီးလမ်း၊ပန်းပဲတန်းရပ်၊မော်လမြိုင်မြို့နယ်၊မွန်ပြည်နယ် ၀၅၇-၂၁၁၃၀ စုပေါင်းရုံး
မုဒုံမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး မြစံပယ်လမ်းသွယ်(၂)၊မြို့မ(၁)ရပ်၊မုဒုံမြို့နယ်၊မွန်ပြည်နယ် ၀၅၇-၇၀၀၃၆  
သံဖြူဇရပ်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဗိုလ်နေဝင်းလမ်း၊အောင်ကုသိုလ်ရပ်၊သံဖြူဇရပ်မြို့နယ်၊မွန်ပြည်နယ် ၀၅၇-၇၉၀၃၆  
ရေးမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​တနင်္သာရီလမ်းမကြီး၊သီရိမာလာရပ်၊ရေးမြို့နယ်၊မွန်ပြည်နယ် ၀၅၇-၅၀၀၃၆  
ချောင်းဆုံမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ကျွန်းသာယာလမ်း၊ချောင်းဆုံတိုးချဲ့ရပ်ကွက်၊ချောင်းဆုံမြို့နယ်၊မွန်ပြည်နယ် ၀၅၇-၈၀၀၂၇  
ကျိုက်မရောမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ကျောက်တလုံးလမ်း၊အတ္တရံမြို့သစ်ရပ်၊ကျိုက်မရောမြို့နယ်၊မွန်ပြည်နယ် ၀၅၇-၈၆၀၃၂  
​သထုံမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး စေတဝန်ကျောင်းလမ်း၊လိပ်အင်းရပ်၊သထုံမြို့နယ်၊မွန်ပြည်နယ် ၀၅၇-၆၀၀၅၈ စုပေါင်းရုံး
ကျိုက်ထိုမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဘူတာလမ်း၊တောင်သူစုရပ်၊ကျိုက်ထိုမြို့နယ်၊မွန်ပြည်နယ် ၀၅၇-၄၀၁၀၆  
၁၀ ပေါင်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး စာတိုက်လမ်း၊ပေါင်းရပ်ကွက်၊ပေါင်မြို့နယ်၊မွန်ပြည်နယ် ၀၅၇-၄၇၀၉၁  
၁၁ ဘီးလင်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​ရွှေဝါရောင်လမ်း၊ကန်သာယာရပ်ကွက်သစ်၊ဘီးလင်းမြို့နယ်၊မွန်ပြည်နယ် ၀၅၇-၆၄၁၆၆  

 

စဉ် ရုံးအမည် တည်နေရာလိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ်များ မှတ်ချက်
ရခိုင်ပြည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး လ/မ-၃၊လမ်းမကြီးလမ်း၊ပြည်တော်သာရပ်ကွက်၊စစ်တွေမြို့နယ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်

၀၄၃-၂၁၁၉၉
၀၄၃-၂၃၃၇၆

၀၄၃-၂၄၅၂၃

 
စစ်တွေမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး
(ပုဏ္ဏားကျွန်း၊ရသေ့တောင်၊ပေါက်တောစုဖွဲ့ရုံး ပါဝင်သည်)
အမှတ်(၄)၊လမ်းမကြီးလမ်း၊လမ်းမတော်တောင်ရပ်ကွက်၊စစ်တွေမြို့နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ် ၀၄၃-၂၁၀၅၈  
ကျောက်ဖြူမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ကမ်းနားလမ်း၊အစိုးရရပ်ကွက်၊ကျောက်ဖြူမြို့နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ် ၀၄၃-၄၆၀၇၉  
သံတွဲမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဦးပိုင်(၄၆-င)၊အကွက်အမှတ်(၁)၊အောင်ဇီးကျွန်း၊မေတ္တာလမ်းနှင့်သစ္စာလမ်းထောင့်၊သံတွဲမြို့နယ် ၀၄၃-၆၅၃၄၂  
​ကျောက်တော်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ပြည်တော်သာရပ်ကွက်၊ကျောက်တော်မြို့နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ် ၀၄၃-၇၀၂၆၈  
မြောက်ဦးမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး သင်္ဘောဆိပ်ဆင်းလမ်း၊ဗန္ဓုလရပ်ကွက်၊မြောက်ဦးမြို့နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်

၀၄၃-၅၀၂၃၃

၀၄၃-၅၀၁၆၉

 
​မောင်တောမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဦးဥတ္တမလမ်း၊အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊မောင်တောမြို့နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ် ၀၄၃-၅၅၀၂၂  
​ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​မေယုလမ်း၊အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ဘူးသီးတောင်မြို့နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ် ၀၄၃-၅၃၀၁၇  
ဂွမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဦးဥတ္တမလမ်း၊မြို့မရပ်ကွက်၊ဂွမြို့နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ် ၀၄၃-၆၆၃၀၂၀  
၁၀ မြေပုံမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဦးဥတ္တမလမ်း၊သဲတန်းရပ်ကွက်၊မြေပုံမြို့နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ် ၀၄၃-၃၀၀၀၉  
၁၁ မာန်အောင်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ရေစက်ကျောက်ခေါင်လမ်း၊အနောက်စုရပ်ကွက်၊မာန်အောင်မြို့နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ် ၀၄၃-၆၃၀၁၂  
၁၂ တောင်ကုတ်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ပန်းတောင်း-တောင်ကုတ်လမ်းမကြီး၊သိမ်တောင်ရပ်ကွက်၊ တောင်ကုတ်မြို့နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ် ၀၄၃-၆၀၀၄၉  
၁၃ မင်းပြားမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အောင်သစ္စာလမ်း၊အောက်ရွာပိုင်းရပ်ကွက်၊မင်းပြားမြို့နယ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ် ၀၄၃-၇၅၀၄၃  
၁၄ အမ်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး မိုင်တိုင်(၉၄)၊ရန်ကုန်-စစ်တွေကားလမ်းမကြီးဘေး၊စျေးတောင်ရပ်ကွက်၊အမ်းမြို့နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ် ၀၄၃-၈၀၀၈၂  
၁၅ ရမ်းဗြဲမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ကျောက်တိုင်ကွင်း၊အမှတ်(၆)ရပ်ကွက်၊ရမ်းဗြဲမြို့နယ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ် ၀၄၃-၆၄၉၀၂၆  

 

စဉ် ရုံးအမည် E-mail Address တည်နေရာလိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ်များ မှတ်ချက်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး [email protected] (၁၆၃/၁၆၇)၊ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀၁-၂၅၂၅၄၃  
ညွှန်ကြားရေးမှူး
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး [email protected]
ဌာနစု (၁) [email protected]
ဌာနစု (၂) [email protected]
ဌာနစု (၃) [email protected]
ဌာနစု (၄) [email protected]
ဌာနစု (၅) [email protected]
ဌာနစု (၆) [email protected]
အင်းစိန်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး [email protected] အမှတ် (၈)၊ မင်းကြီးလမ်း၊ ရွာမအရှေ့ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀၁-၆၄၀၂၆၃  
လမ်းမတော်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး [email protected] အမှတ် (၆၂၅)၊မဟာဗန္ဓုလလမ်း၊(၅)ရပ်ကွက်၊လသာမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀၁-၆၈၂၂၃၇  
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး [email protected] အခန်း(၁၀၁/၁၀၂)၊ပထမထပ်၊သီရိရတနာအိမ်ရာ၊ဝေဇယန္တာလမ်းနှင့်ရတနာလမ်းထောင့်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀၁-၈၅၆၀၄၈၈  
ဒဂုံမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး [email protected] တိုက်(၃)၊အခန်း(၅)၊ဦးဝိစာရအိမ်ရာ၊မြို့မကျောင်းလမ်း၊ဒဂုံမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀၁-၃၇၉၃၁၇  
သာကေတမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး [email protected] အမှတ်(၂၉၅)၊မင်းနန္ဒာလမ်းမ၊မြို့သစ်ရပ်ကွက်၊ဒေါပုံမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀၁-၉၁၉၀၆၄၄  
ကျောက်တန်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး [email protected] ရွှေညောင်ပင်လမ်း၊စံချိန်မီရပ်ကွက်၊ကျောက်တန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀၅၆-၂၅၀၆၄  
သုံးခွမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး [email protected] ၃၂၊လေးကျွန်းမာန်အောင်ဘုရားလမ်း၊(၆)ရပ်ကွက်၊သုံးခွမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀၅၆-၄၀၄၁၆  
ခရမ်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး [email protected] အောင်မေတ္တာလမ်း၊(၃)ရပ်ကွက်၊ခရမ်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀၅၆-၃၀၀၂၂  
၁၀ လှိုင်သာယာမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး [email protected] အမှတ်(၁)၊ရုံးရှေ့၊(၈)ရပ်ကွက်၊လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀၁-၆၄၅၀၃၅  
၁၁ ပန်းပဲတန်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး [email protected] (၁၆၈/၁၈၈)၊(၂၇)လမ်း၊(၅)ရပ်ကွက်၊ပန်းပဲတန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀၁-၃၇၀၈၇၉  
၁၂ တာမွေမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး [email protected] အမှတ်(၂)၊အိုးစု(၃)လမ်း၊မေတ္တာညွန့်ရပ်ကွက်၊တာမွေမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀၁-၅၅၄၁၆၄  
၁၃ အလုံမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး [email protected] တိုက်(၁)၊ဒုတိယထပ်၊အခန်းအမှတ်(၁၄/၁၅)၊အလုံမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀၁-၂၂၁၇၄၆  
၁၄ စမ်းချောင်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး [email protected] ​အမှတ်(၇၄)၊ဒုတိယထပ်၊ကျွန်းတောလမ်း၊ကျွန်းတောအလယ်ရပ်ကွက်၊စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀၁-၅၀၀၆၁၅  
၁၅ တွံတေးမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး [email protected] ဘုရင့်နောင်တပ်လမ်း၊ရွှေဆံတော်ရပ်ကွက်၊တွံတေးမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀၄၅-၅၀၀၁၁  
၁၆ သန်လျင်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး [email protected] အမှတ်(၂၇)၊ကျိုက်ခေါက်ဘုရားလမ်း၊အမှုထမ်းရပ်ကွက်၊သန်လျင်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀၅၆-၂၁၀၃၆  
၁၇ လှည်းကူးမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး [email protected] မင်းလမ်း၊မြို့မရပ်ကွက်၊လှည်းကူးမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀၁-၆၂၉၀၂၆  
၁၈ ဒေါပုံမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး [email protected] အမှတ်(၂၉၅)၊မင်းနန္ဒာလမ်းမ၊မြို့သစ်ရပ်ကွက်၊ဒေါပုံမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀၁-၉၁၉၀၅၃၀  
၁၉ ​လသာမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး [email protected] (၉၉)/ဒုတိယထပ်၊အနော်ရထာလမ်းနှင့် ၁၉ လမ်းထောင့်၊(၄)ရပ်ကွက်၊လသာမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀၁-၂၅၂၃၄၆  
၂၀ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး [email protected]

(၂/၀၀၁/၀၀၂/၀၀၃/၁၀၁)၊ဝေဇယန္တာအိမ်ရာ၊ဝေဇယန္တာလမ်း၊ဇ/တောင်ရပ်ကွက်၊သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်

၀၁-၈၅၆၀၈၁၇  
၂၁ ရန်ကင်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး [email protected] စုပေါင်းရုံးဝင်း၊ရန်ကင်းလမ်း(၂)ရပ်ကွက်၊ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀၁-၅၅၆၇၅၂  
၂၂ ​မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး [email protected]

အမှတ်(၄၃)/ဒုထပ်(ဝဲ+ယာ)၊ကျီတော်လမ်း၊ကျီတော်ရပ်ကွက် မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

၀၁-၂၀၁၀၄၂  
၂၃ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး [email protected] ShortHouse၊(၈)ခန်းတွဲအိမ်ရာ၊ခရေပင်ရိပ်မွန်၊ချစ်တီးကုန်းရပ်ကွက်၊မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀၁-၆၃၅၂၄၄  
၂၄ ဆိပ်ကမ်း/ဆိပ်ကြီးခနောင်တိုမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး   အမှတ်(၉၈)၊အခန်း(၂၀၁)၊ဒုတိယထပ်၊(၃၉)လမ်း၊ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀၁-၃၈၈၃၁၆  
၂၅ ဒလမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး [email protected]

အမှတ်(၁၇၆)၊ဗိုလ်တထောင်ဘုရားလမ်းနှင့်မဟာဗန္ဓုလလမ်းထောင့်၊အလယ်ဘလောက်၊ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

၀၁-၂၀၁၉၃၁  
၂၆ ကမာရွတ်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး [email protected] (၄/၅/၁၂)၊ပြည်ရိပ်မွန်အိမ်ယာ၊(၆)ရပ်ကွက်၊ ကမာရွက်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀၁-၅၃၆၄၄၀  
၂၇ လှိုင်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး [email protected] (၁၃)/အေးရိပ်မွန်လမ်း၊(၄)ရပ်ကွက်၊လှိုင်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀၁-၆၈၂၂၃၇  
၂၈ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး [email protected]

အမှတ်-၉/၁၁၊ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊(၁)ရပ်ကွက်၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

၀၁-၆၈၁၈၆၂  
၂၉ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး [email protected]

အမှတ်(၈၀)၊ကျောင်းကြီးလမ်း၊အိုးဘိုရပ်ကွက်၊ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

၀၁-၉၃၁၇၂၉၂  
၃၀ တိုက်ကြီးမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး [email protected]

ဆေးရုံလမ်း၊ဗောဓိကုန်းရပ်ကွက်၊တိုက်ကြီးမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

၀၅၅-၂၀၁၁၅  
၃၁ မှော်ဘီမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး [email protected]

ရုံးပေါက်လမ်း၊တပ်ကြီးကုန်းကျေးရွာ၊မှော်ဘီမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

၀၁-၆၂၀၀၅၃  
၃၂ ထန်းတပင်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး [email protected] အသောကလမ်း၊(၂)ရပ်ကွက်၊ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀၁-၆၁၉၂၁၂  
၃၃ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး [email protected]

၁၄/၁၆(က)၊မဲခေါင်လမ်း၊(၆)ရပ်ကွက်၊ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

၀၁-၆၁၁၀၆၇  
၃၄ ကျောက်တံတားမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး [email protected]

အမှတ်(၂၀၀/၂၀၈)၊(၃၅)လမ်း၊အထက်ဘလောက်၊(၃)ရပ်ကွက်၊ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

၀၁-၂၅၄၆၁၁  
၃၅ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး [email protected]

အမှတ်(၈၁/၈၅)၊တိုက်(၁၁)၊အနော်ရထာလမ်း၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

၀၁-၂၉၀၄၇၂  
၃၆ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး [email protected]

(၈၀/၈၂)၊ဘိုကလေးစျေးလမ်း၊(၈)ရပ်ကွက်၊ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

၀၁-၂၅၆၉၉၇  
၃၇ ဗဟန်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး [email protected]

အမှတ်(၂၉)၊ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းနှင့် ဗဟန်း(၃)လမ်းထောင့်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊ဗဟန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

၀၁-၃၈၀၉၁၀  
၃၈ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး [email protected] အမှတ်(၁၅၄)၊မဏ္ဏိုင်လမ်း၊(ဂ)ရပ်ကွက်၊    မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀၁-၉၆၉၉၄၀၆  
၃၉ ကွမ်းခြံကုန်း/ကော့မှူးမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး [email protected] အမှတ်( ၃၆)၊ဗဟိုလမ်း၊စျေးပိုင်းရပ်ကွက်၊ ကွမ်းခြံကုန်း၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၀၁-၂၆၅၃၁၆  
၄၀ ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး [email protected]

(၁၈/၁၅)၊စုပေါင်းရုံလမ်း၊ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

၀၁-၅၈၀၆၂၆  
၄၁ ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး [email protected]

အမှတ်(၉၆+၁၁၁)၊ပြည်ထောင်စုလမ်း၊(၆၄)ရပ်ကွက်၊ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

၀၁-၂၄၈၀၁၈  

 

စဉ် ရုံးအမည် တည်နေရာလိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ်များ ဖက်စ်ဖုန်းနံပါတ်
ရှမ်းပြည်နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ကျောင်းကြီးစုရပ်၊အနောက်မြို့ပတ်လမ်း၊တောင်ကြီးမြို့နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်

၀၈၁-၂၁၂၂၁၆၃
၀၈၁-၂၁၂၁၁၂၉

၀၈၁-၂၁၂၀၂၁၇

၀၈၁-၂၁၂၂၆၆၅
တောင်ကြီးမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ခရိုင်/မြို့နယ်စုပေါင်းရုံး၊သပြေလမ်း၊သစ်တောရပ်ကွက်၊တောင်ကြီးမြို့နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ် ၀၈၁-၂၁၂၁၁၉၅  
တာချီလိတ်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ်(၆/၁၉)၊ ရုံးလမ်း၊ မကာဟိုခမ်းရပ်၊ တာချီလိတ်မြို့နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်

၀၈၄-၅၁၄၈၂

၀၈၄-၅၁၉၅၀

 
ကျိုင်းတုံမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​နောင်တုံကန်ပတ်လမ်း၊(၅)ရပ်ကွက်၊ကျိုင်းတုံမြို့နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ် ၀၈၄-၂၂၉၄၄
၀၈၄-၂၁၀၆၅
 
ကလောမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဦးပိုင်အမှတ်(၅/၂)၊ ကွင်းအမှတ် (၄၄)၊ ကျောက်တိုင်လမ်း၊ ၃-ရပ်ကွက်၊
ကလောမြို့နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်
၀၈၄-၅၁၉၅၀
၀၈၄-၅၁၄၈၂
 
​ညောင်ရွှေမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အကွက်အမှတ်(၄ စျေးရပ်)၊လမ်းမတော်လမ်း၊ကံသာရပ်၊ညောင်ရွှေမြို့နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ် ၀၈၁-၂၀၉၀၄၂  
လွိုင်လင်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​မွေတော်ကျောင်းလမ်း၊ ရပ်ကွက်(၁)၊လွိုင်လင်မြို့ ၀၈၁-၃၁၀၀၄၉  
လဲချားမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ ရပ်ကွက်(၁)၊ လဲချားမြို့နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ် ၀၈၁-၃၂၀၁၁  
မူဆယ်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ပိတောက်လမ်း၊ ဟိုမွန်ရပ်ကွက်၊ မူဆယ်မြို့နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ် ၀၈၂-၅၂၈၇၂
၀၈၂-၅၀၄၇၈
 
လင်းခေးမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ပုန်းထွန်ရပ်ကွက်၊လင်းခေးမြို့နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ် ၀၈၁-၈၇၀၆၅  
၁၀ ပင်းတယမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး စာတိုက်လမ်း၊အောက်ရောရပ်၊ပင်းတယမြို့နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ် ၀၈၁-၆၆၀၁၆  
၁၁ ပင်လောင်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ပြည်ထောင်စုလမ်း၊မင်္ဂလာကွက်သစ်ရပ်ကွက်၊ပင်လောင်းမြို့နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ် ၀၈၁-၅၄၀၃၀  
၁၂ ဟိုပုံးမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဗိုလ်တေဇလမ်း၊အရှေ့ရပ်၊ဟိုပုံးမြို့နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ် ၀၈၁-၄၆၀၁၂  
၁၃ ရပ်စောက်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ်(၉၉)၊မင်းလမ်း၊အုတ်တံတားရပ်၊ရပ်စောက်မြို့နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ် ၀၈၁-၂၀၄၀၇၂  
၁၄ နမ့်စန်(တောင်)မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ဝါဆိုကျောင်းလမ်း၊နမ့်စန်မြို့နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ် ၀၈၁-၈၀၁၆၆  
၁၅ ​မိုးနဲမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ကံကော်လမ်း၊ဥယျာဉ်ရပ်၊မိုးနဲမြို့နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ် ၀၈၁-၂၈၂၀၀၅၉  
၁၆ ကွန်ဟိန်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ရပ်ကွက်(၄)၊ဘုရားလမ်း၊ကွန်ဟိန်းမြို့ ၀၈၁-၈၄၂၃၂  
၁၇ မိုင်းရှူးမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ရပ်ကွက်(၄)၊ဦးစံလူနေအိမ်အောက်ထပ်၊မိုင်းရှူးမြို့နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ် ၀၉-၄၂၈၃၆၁၉၁၅  
၁၈ မိုင်းဆတ်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ်(၃၆)၊မြို့သစ်ရပ်ကွက်၊မိုင်းဆတ်မိုင်းခုံလမ်း၊မိုင်းဆတ်မြို့နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ် ၀၈၄-၆၀၁၆၅  
၁၉ မိုင်းဖြတ်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး (ဝဟ-၁၆၉)၊ဝမ်ဟွေရပ်ကွက်၊မိုင်းဖြတ်မြို့နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ် ၀၈၄-၆၃၀၄၈  
၂၀ လားရှိုးမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး သိပ္ပံလမ်း၊ရပ်ကွက်(၁)၊လားရှိုးမြို့နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်

၀၈၂-၂၂၀၂၉၈၂

၀၈၂-၂၉၂၅၆၂၆

၀၈၂-၂၂၀၃၀၄၉

 
၂၁ မူဆယ်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဟိုမွန်ရပ်ကွက်၊မူဆယ်မြို့နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ် ၀၈၂-၅၀၄၇၈  
၂၂ ကျောက်မဲမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ၁၉၉၊အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ချယ်ရီလမ်း၊ကျောက်မဲမြို့နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်

၀၈၂-၄၀၀၅၉

၀၈၂-၆၂၅၁၂

 
၂၃ နမ့်ခမ်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ကျားဖြူခန်းမလမ်း၊ကောင်းထက်ရပ်ကွက်၊နမ့်ခမ်းမြို့နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ် ၀၈၂-၆၂၀၁၂  
၂၄ သီပေါမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး မိုင်းပွန်လမ်း၊စပ်စုရပ်၊သီပေါမြို့နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ် ၀၈၂-၈၀၀၂၇  
၂၅ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဦးပိုင်(၇၀)၊အကွက်(၄၂/မြို့မ)၊ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီး၊ရပ်ကွက်(၁)၊ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ် ၀၈၂-၆၂၀၁၂  
၂၆ နောင်ချိုမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​စျေးရပ်ကွက်၊နယ်မြေ(၄)၊ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီး၊နောင်ချိုမြို့နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ် ၀၈၂-၈၅၀၁၉  
၂၇ မိုးမိတ်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး မြောက်ပိုင်းရပ်ကွက်၊မိုးမိတ်မြို့နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ် ၀၈၆-၄၅၀၉၆  
၂၈ ကွမ်းလုံမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဝန်ထမ်းရပ်ကွက်၊ဆေးရုံကုန်း၊ကွမ်းလုံမြို့နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ် ၀၈၂-၇၀၀၀၆  
၂၉ တန့်ယန်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ရပ်ကွက်(၅)၊တန့်ယန်းမြို့နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်

၀၈၂-၃၈၂၃၂

၀၈၂-၃၈၂၈၁

 
၃၀ နမ္မတူမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ်(၁၇)၊ရပ်ကွက် (၅)၊နမ္မတူမြို့နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ် ၀၈၂-၈၇၀၀၃  
၃၁ နမ့်ဆန်(မ)မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး နမ္မဝေါရပ်ကွက်၊နမ့်ဆန်မြို့နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်

၀၈၁-၈၉၀၁၀

၀၈၂-၈၉၅၀၆

 
၃၂ သိန္နီမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ရပ်ကွက်(၃)၊ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးဘေး၊သိန္နီမြို့နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ် ၀၈၂-၆၃၀၃၀  

 

စဉ် ရုံးအမည် တည်နေရာလိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ်များ မှတ်ချက်
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊(၃၅) စျေးရပ်တန်းလမ်း၊ပုသိမ်မြို့နယ်၊ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၀၄၂-၂၄၅၃၀   
ပုသိမ်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊(၃၅) စျေးရပ်တန်းလမ်း၊ပုသိမ်မြို့နယ်၊ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၀၄၂-၂၁၀၁၈  
ကန်ကြီးထောင့်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊အနော်ရထာလမ်း၊ဦးပိုင်(၂၁)၊ကန်ကြီးထောင့်မြို့နယ်၊ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၀၄၂-၄၅၁၉၂  
သာပေါင်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊စာတိုက်လမ်း၊သာပေါင်းမြို့နယ်၊ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၀၄၂-၄၃၀၄၁  
ငပုတောမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ပန်းခြံလမ်း၊တောင်ပိုင်းရပ်ကွက်၊ငပုတောမြို့နယ်၊ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၀၄၂-၂၀၄၄၂၁၆  
ကျုံပျော်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​အောင်သပြေလမ်း၊ထွေအုပ်ရုံးဘေး၊အောင်ဆန်းရပ်ကွက်၊ကျုံပျော်မြို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၀၄၆-၅၆၄၃၅  
ရေကြည်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​အောင်ဆန်း(၄)လမ်း၊အောင်ဆန်းရပ်ကွက်၊ရေကြည်မြို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၀၄၆-၅၂၃၈၃  
​ကျောင်းကုန်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဌာနလမ်း၊အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ကျောင်းကုန်းမြို့နယ်၊ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၀၄၆-၂၂၄၀၂၉၁  
ဟင်္သာတမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ်-၂၉၁၊မန်းဘခိုင်လမ်း၊ရုံးကြီးရပ်ကွက်၊ဟင်္သာတမြို့နယ်၊ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၀၄၄-၂၂၆၁၂  
၁၀ ဇလွန်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ်(၁၇၀)၊ဦးအောင်ဇေယျလမ်း၊လမ်းမတော်မြောက်ရပ်ကွက်၊ဇလွန်မြို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၀၄၄-၃၅၀၁၅  
၁၁ လေးမျက်နှာမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊(၁)ရပ်ကွက်၊လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၀၄၄-၄၈၀၄၆  
၁၂ မြန်အောင်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ရုံးလမ်း၊(၁)ရပ်ကွက်၊မြန်အောင်မြို့နယ်၊ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၀၄၄-၅၀၁၃၃  
၁၃ ကြံခင်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး မင်းရဲကျော်စွာလမ်း၊မြို့မရပ်ကွက်၊ကြံခင်းမြို့နယ်၊ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၀၄၄-၄၀၂၃၈  
၁၄ အင်္ဂပူမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ကံကော်လမ်း၊အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊အင်္ဂပူမြို့နယ်၊ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၀၄၄-၃၀၁၁၃  
၁၅ မြောင်းမြမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး (၅၃) ဗိုလ်ဗထူးလမ်း၊အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊မြောင်းမြမြို့နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၀၄၂-၇၀၁၈၄  
၁၆ အိမ်မဲမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး မြခွာညိုလမ်းမကြီးနှင့် (၁၀)လမ်းထောင့်၊အိမ်မဲမြို့နယ်၊ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၀၄၂-၈၅၁၂၆  
၁၇ လပွတ္တာမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ​ရွှေကူလမ်း၊(၃)ရပ်ကွက်၊လပွတ္တာမြို့နယ်၊ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၀၄၂-၈၀၀၈၃  
၁၈ ဝါးခယ်မမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး စက်ရုံလမ်း၊သံကြိုးတိုင်ရပ်ကွက်၊ဝါးခယ်မမြို့နယ်၊ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၀၄၂-၆၀၁၂၀  
၁၉ မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး (၁၃)လမ်း၊မြို့မစျေးကြီးထောင့်၊အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ်၊ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၀၄၂-၅၀၀၇၆  
၂၀ မအူပင်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး (၂)ဖြတ်လမ်း၊အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊မအူပင်မြို့နယ်၊ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၀၄၅-၃၀၁၆၄  
၂၁ ပန်းတနော်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ် (၂၅) သီဟလမ်း၊အလယ်ပိုင်းရပ်ကွက်၊ပန်းတနော်မြို့နယ်၊ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၀၄၆-၃၀၃၇၄  
၂၂ ညောင်တုန်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး စုပေါင်းရုံးလမ်း၊အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ညောင်တုန်းမြို့နယ်၊ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၀၄၆-၂၀၀၂၄  
၂၃ ဓနုဖြူမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ်(၇)ရပ်ကွက်၊ဓနုဖြူမြို့နယ်၊ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၀၄၆-၂၅၃၉၈  
၂၄ ဖျာပုံမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး နီလာလမ်း၊အမှတ်(၈)ရပ်ကွက်၊ဖျာပုံမြို့နယ်၊ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၀၄၅-၄၁၄၈၉  
၂၅ ဘိုကလေးမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး (၃)ဖြတ်လမ်း၊အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ဘိုကလေးမြို့နယ်၊ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၀၄၅-၄၅၅၇၇  
၂၆ ကျိုက်လတ်မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး (၈)လမ်း၊အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ကျိုက်လတ်မြို့နယ်၊ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၀၄၅-၄၈၄၇၉  
၂၇ ဒေးဒရဲမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊မြို့နယ်ထွေအုပ်ရုံးဘေး၊ဒေးဒရဲမြို့နယ်၊၊ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၀၄၅-၅၆၀၅၈  

 

စဉ် ရုံးအမည် တည်နေရာလိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ်များ မှတ်ချက်
ပြည်ထောင်စုနယ်မြေအခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး မြေကွက်အမှတ်-(ပခ-၂၇)၊ညောင်ပင်ကြီးရပ်ကွက်၊ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်၊ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ ၀၆၇-၅၅၀၂၉၀
 
 
ပျဉ်းမနားမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ဘိုကုန်းရပ်၊ရန်အောင်(၁)ရပ်၊ ပျဉ်းမနားမြို့နယ်၊ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ ၀၆၇-၂၂၁၉၈  
သီရိ(၅)မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး သပြေလမ်း၊ရွာသစ်ကျေးရွာ၊ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်၊ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ ၀၆၇-၅၅၀၃၅၉  
လယ်ဝေးမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး ရုံးလမ်း၊ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန (တောင်ဘက်)၊ အမှတ် (၃)ရပ်ကွက်၊ လယ်ဝေးမြို့နယ် ၀၆၇-၃၀၃၅၅  
တပ်ကုန်းမြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး စည်ပင်လမ်း၊မြဝတီရပ်ကွက်၊ တပ်ကုန်းမြို့နယ်၊ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ ၀၆၇-၇၀၁၃၅