စဉ် အခွန်ထမ်းအမည် အခွန်ထမ်း မှတ်ပုံတင်နံပါတ် လိပ်စာ အခွန်ထမ်းဆောင်သည့်ရုံး
1 "Win Top" General Trading Co.,Ltd 161475068 MTO-1 (အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး-၁)
2 (1.1.1) Gems & Jewellery Co.,Ltd 121174545 MTO-1 (အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး-၁)
3 5 Elephant Co.,Ltd 139268318 MTO-1 (အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး-၁)
4 777 Lux Group Co.,Ltd. 137023989 MTO-1 (အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး-၁)
5 777-1 Export Import Co.,Ltd 100019876 MTO-1 (အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး-၁)
6 79 HOME BUILDER CONSTRUCTION COMPANY LIMITED 140972673 MTO-1 (အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး-၁)
7 A & A International Co.,Ltd 100035332 MTO-1 (အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး-၁)
8 A.A.A Co, Ltd 100454521 MTO-1 (အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး-၁)
9 A1 Garment Co.,Ltd 100915332 MTO-1 (အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး-၁)
10 AA Group Ltd 100698951 MTO-1 (အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး-၁)
11 AA Interiors Myanmar Limited 188321399 MTO-1 (အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး-၁)
12 AAR CO., LTD 100385120 MTO-1 (အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး-၁)
13 Abc Telecomm Co.,Ltd 101038289 MTO-1 (အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး-၁)
14 Able Winners Co.,Ltd 164481239 MTO-1 (အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး-၁)
15 ABM Co.,Ltd 184429616 MTO-1 (အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး-၁)
16 Access Spectrum Trading Co.,Ltd 101340228 MTO-1 (အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး-၁)
17 Access Spectrum.Co.Ltd 120166727 MTO-1 (အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး-၁)
18 Accuary Lighting Co., Ltd 173277636 MTO-1 (အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး-၁)
19 Active Asia Co.,Ltd 101450066 MTO-1 (အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး-၁)
20 Active Business Consolidation 102143566 MTO-1 (အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး-၁)

Pages