သက်သာခွင့်

Tax Relief.
 အခွန်သက်သာခွင့်    

- အခြေခံသက်သာခွင့် (စုစုပေါင်းဝင်ငွေ၏ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ ကျပ်သိန်း ၁၀၀ ထက် မပိုစေရ) (ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေ ပုဒ်မ၆)