မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အခွန်နှစ်ထပ် မကျသင့်စေရေးစာချုပ် ချုပ်ဆိုထားသည့် နိုင်ငံများ

Myanmar      -      India

 

Myanmar      -      Laos 

 

Myanmar      -      Malaysia 

 

Myanmar      -      Republic of Korea

 

Myanmar      -      Singapore

 

Myanmar      -      Thailand

 

Myanmar      -      United Kingdom

 

Myanmar      -      Vietnam

 

Attachment Size
အခွန်နှစ်ထပ်ကျသင့်မှုရှောင်ရှားရေး သဘောတူစာချုပ်အရ စာချုပ်ဝင်နိုင်ငံအချင်းချင်း သတင်းအချက်အလက်တောင်းခံမှုဖောင်ပုံစံ 31.67 KB
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် ယူကေနိုင်ငံအစိုးရတို့အကြားချုပ်ဆိုထားသည့် အခွန်နှစ်ထပ်မကျသင့်စေရေး သဘောတူစာချုပ် 59.12 KB
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့်စင်ကာပူသမ္မတနိုင်ငံအစိုးရတို့အကြားချုပ်ဆိုထားသည့်အခွန်နှစ်ထပ်မကျသင့်စေရေးသဘောတူစာချု 3.12 MB
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့်မလေးရှားနိုင်ငံအစိုးရတို့အကြားချုပ်ဆိုထားသည့်အခွန်နှစ်ထပ်မကျသင့်စေရေးသဘောတူစာချုပ် 3.45 MB
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် ထိုင်းဘုရင့်နိုင်ငံအစိုးရတို့ အကြား ချုပ်ဆိုထားသည့် သဘောတူစာချုပ် 2.49 MB
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့်ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံအစိုးရတို့အကြားချုပ်ဆိုထားသည့်အခွန်နှစ်ထပ်မကျသင့်စေရေးသဘောတူစာခ 2.22 MB
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့်လာအိုဒီမိုကရက်တစ်နိုင်ငံအစိုးရတို့အကြားချုပ်ဆိုထားသည့်အခွန်နှစ်ထပ်မကျသင့်စေရေးသဘောတူ 2.27 MB
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့်ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံအစိုးရတို့အကြားချုပ်ဆိုထားသည့်အခွန်နှစ်ထပ်မကျသင့်စေရေး 3.41 MB
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံအစိုးရတို့အကြားချုပ်ဆိုထားသည့်အခွန်နှစ်ထပ်မကျသင့်စေရေး သဘောတူစာချုပ် 3.64 MB