အယူခံဝင်ပိုင်ခွင့်

Appeal (အယူခံဝင်နိုင်ခွင့်)
    မိမိနှင့်သက်ဆိုင်သည့် မည်သည့်အမိန့်ကိုမဆို မကျေနပ်လျှင် သက်ဆိုင်ရာအခွန်စည်းမျဉ်း များနှင့်အညီ အယူခံဝင်ခွင့်ရှိပါသည်။