အဓိပ္ပါယ်

၁။ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း (Definition)

- အဖွဲ့အစည်းအသင်းအဖွဲ့၊ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်မဟုတ်ဘဲမိမိကိုယ်တိုင်လုပ်ကိုင်သည့် အောက်ပါလုပ်ငန်းများ
    - အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာလုပ်ငန်း
    - ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း