အဓိပ္ပါယ်

၁။ ကုမ္ပဏီ၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် (Definition)

ကုမ္ပဏီဆိုသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီအက်ဥပဒေတွင်ဖြစ်စေ၊ အခြားတည်ဆဲဥပဒေ တစ်ရပ်ရပ်တွင်ဖြစ်စေ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားသည့် ကုမ္ပဏီကို ဆိုလိုသည်။ ပြည်ထောင်စုအစိုးရက ကုမ္ပဏီအဖြစ် သတ်မှတ်သော မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် နိုင်ငံခြားစီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများလည်း ပါဝင်ပါသည်။ (ဝင်ငွေခွန်ပုဒ်မ၃၊ပုဒ်မခွဲ (ဏ) )