လစာဝင်ငွေ

၆။ အခွန်ကျသင့်ခြင်းနှင့် အခွန်တွက်ချက်ခန့်မှန်းခြင်း ( Taxation & calculation )
လစာဝင်ငွေခွန် တွက်ချက်ခြင်း

- နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း လစာဝင်ငွေ ကျပ် ၄၈သိန်း အထက်ရရှိပါက အဆိုပါ စုစုပေါင်းဝင်ငွေမှ ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၆ အရ သက်သာခွင့်များကိုနုတ်ပယ်ပြီးနောက် ကျန်ငွေအပေါ် အောက်ပါ ဝင်ငွေအလွှာလိုက်နှုန်းထားအတိုင်း ဝင်ငွေခွန်ကျသင့်ပါမည်။ (၂၀၁၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု ၏အခွန်အကောက် ဥပဒေပုဒ်မ၁၉ (ဂ))

စည်းကြပ်ရန် ဝင်ငွေအလွှာ                               စည်းကြပ်ရန် ဝင်ငွေနှုန်း
စဉ်          မှ                               ထိ    
            ကျပ်                            ကျပ်    
(၁)                 ၁                     ၂၀၀၀၀၀၀                 ၀ ရာခိုင်နှုန်း
(၂)     ၂၀၀၀၀၀၁                    ၅၀၀၀၀၀၀                 ၅ ရာခိုင်နှုန်း
(၃)     ၅၀၀၀၀၀၁                 ၁၀၀၀၀၀၀၀                ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း
(၄)   ၁၀၀၀၀၀၀၁                 ၂၀၀၀၀၀၀၀                ၁၅ ရာခိုင်နှုန်း
(၅)   ၂၀၀၀၀၀၀၁                 ၃၀၀၀၀၀၀၀                ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း
(၆)   ၃၀၀၀၀၀၀၁ နှင့်အထက်                                  ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း

(မိမိလစဉ်ကျသင့်မည့် လစာဝင်ငွေခွန်ကို Tax Calculator link တွင် ဝင်ရောက်တွက်ချက် ခန့်မှန်းနိုင်ပါသည်။)