0
(တစ်လ လစာဝင်ငွေ x ဝင်ငွေနှစ်အတွင်း အလုပ်လုပ်သည့်လ x တစ်ယူနစ်ညီမျှကျပ်)

(နှုတ်) သက်သာခွင့်များ

0
(ကျပ်သိန်း ၁၀၀ ထက် မပိုစေရ)
အတူနေမိဘ
0
မိဘတစ်ဦးလျှင် သက်သာခွင့် ကျပ် ၁၀ သိန်း
အိမ်ထောင်ဖက်
0
အိမ်ထောင်ဖက်အတွက် သက်သာခွင့် ကျပ် ၁၀ သိန်း
အသက် ၁၈ နှစ်မပြည့်သော သား/သမီးအရေအတွက် (သို့) ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီး ပညာသင်ကြားဆဲ အိမ်ထောင်မရှိသားသမီးအရေအတွက်
0
0

ဝင်ငွေခွန်တွက်ချက်မှု

၁ မှ ၂,၀၀၀,၀၀၀ ထိ = 0%

၂,၀၀၀,၀၀၁ မှ ၁၀,၀၀၀,၀၀၀ ထိ = 5%

၁၀,၀၀၀,၀၀၁ မှ ၃၀,၀၀၀,၀၀၀ ထိ = 10%

၃၀,၀၀၀,၀၀၁ မှ ၅၀,၀၀၀,၀၀၀ ထိ = 15%

၅၀,၀၀၀,၀၀၁ မှ ၇၀,၀၀၀,၀၀၀ ထိ = 20%

၇၀,၀၀၀,၀၀၁ နှင့်အထက် = 25%

0
NAN
0.00