ဆောင်ရွက်ခယူ၍ ကြေညာလွှာဖြည့်သွင်းသူ (Paid Preparer) မှ အီလက်ထရောနစ်နည်းဖြင့် ကြေညာလွှာတင်သွင်းခြင်းစနစ် အသုံးပြုနိုင်ရန် Account Registration ပြုလုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်