ဒုတိယဦးစီးမှူး(ဝင်ပေါက်) ရာထူးနေရာများအတွက် ရွေးချယ်ခံရသူများစာရင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း