အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၄၄/၂၀၂၄ (အခွန်ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်ပါ သတ်မှတ်ပြဌာန်းချက်များကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ခြင်းအတွက် အရေးယူခြင်း
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၇၉/၂၀၂၃
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁၆၅/၂၀၂၃
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊၆၄/၂၀၂၃ (ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် မကျသင့်သည့် ကုန်စည်အမျိုးအစားများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အဓိပ္ပာယ်ရှင်းလင်းဖွင့်ဆိုခြ
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊၁၅၁/၂၀၂၃ (အခွန်ပေးဆောင်ခြင်း (Payment) လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပုံစံများထပ်မံသတ်မှတ်ပြင်ဆင်ထုတ်ပြန်ခြင်း)
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊၁၄၅/၂၀၂၃ (ခုနှိမ်ခြင်း (Credit) လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပုံစံအစားထိုးသတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ခြင်း)
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊၆၅/၂၀၂၃ (ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် မကျသင့်သည့်ဝန်ဆောင်မှုအမျိုးအစားများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အဓိပ္ပာယ်ရှင်းလင်းဖွင့်ဆိ
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁၃၉/၂၀၂၃
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊၁၃၈/၂၀၂၃ (စီမံအုပ်ချုပ်မှုနည်းလမ်းအရ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်အယူခံခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပါဝင်သောပုံစံများ
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၆၃/၂၀၂၃
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁၀၇/၂၀၂၃ (စာရင်းစစ်ဆေးခြင်း (Auditing) လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ပုံစံများ သတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ခြင်း)
အဓိပ္ပာယ်ရှင်းလင်းဖွင့်ဆိုချက် အမှတ်၊ ၁/၂၀၂၃ (အလုပ်သမားများအား အခမဲ့ (သို့) ထောက်ပံ့ကြေးဖြင့် နေရာထိုင်ခင်းပံ့ပိုးသည့် အကျိုးခံစ
အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၁၀၈/၂၀၂၃ (DTA နှင့်အညီ အခွန်ဆိုင်ရာအကျိုးခံစားခွင့် တောင်းခံနိုင်ရန် ပုံစံများသတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ခြင်း)
အဓိပ္ပာယ်ရှင်းလင်းဖွင့်ဆိုချက် အမှတ်၊ ၁/၂၀၂၀ (ဖျက်သိမ်းသည့် သဘောတူစာချုပ်များနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်
အဓိပ္ပာယ်ရှင်းလင်းဖွင့်ဆိုချက် အမှတ်၊ ၈/၂၀၁၉ (နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်းအပြောင်းအလဲကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သည့် အရှုံးနှင့်အမြတ်ကို
အဓိပ္ပာယ်ရှင်းလင်းဖွင့်ဆိုချက် အမှတ်၊ ၇/၂၀၁၉ (ကုန်ပစ္စည်းအခမဲ့ပေးခြင်းအပေါ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကျသင့်ခြင်းဆိုင်ရာ
အဓိပ္ပာယ်ရှင်းလင်းဖွင့်ဆိုချက် အမှတ်၊ ၆/၂၀၁၉ (တိုက်ခန်းများနှင့်ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းများအတွက် ကြိုတင်ပေးချေငွေအပေါ် ကျသင့်သော
အဓိပ္ပာယ်ရှင်းလင်းဖွင့်ဆိုချက် အမှတ်၊ ၅/၂၀၁၉ (မြေငှားရမ်းသူများမှ ငှားရမ်းခကြိုတင်ပေးငွေပေါ်တွင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကျသင့်ခြင်း
အဓိပ္ပာယ်ရှင်းလင်းဖွင့်ဆိုချက် အမှတ်၊ ၄/၂၀၁၉ (ငွေလဲလှယ်မှုနှုန်းထား အပြောင်းအလဲကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အမြတ် (သို့) အရှုံးကို
အဓိပ္ပာယ်ရှင်းလင်းဖွင့်ဆိုချက် အမှတ်၊ ၃/၂၀၁၉ (ငှားရမ်းခြင်းအတွက် ပရီမီယံနှင့် လစဉ်ငှားရမ်းခတို့အပေါ်တွင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်