ပတခ(ဝင)-၃၂ အခွန်ဆိုင်ရာစီမံအုပ်ချုပ်မှုဥပဒေပုဒ်မ ၆၄ အရ ဒဏ်ကြေးငွေစည်းကြပ်မှု အကြောင်းကြားစာ
ပတခ(ဝင) -၂၄ အခွန်ဆိုင်ရာစီမံအုပ်ချုပ်မှုဥပဒေပုဒ်မ ၄၃ အရ ပြန်အမ်းငွေပေါ်ပေါက်ကြောင်း အကြောင်းကြားစာ
ပတခ(ဝင)-၁၅(က) လစာဝင်ငွေခွန်နုတ်ယူပေးသွင်းခြင်းဆိုင်ရာ အထောက်အထားလက်မှတ်
ပတခ(ဝင)-၀၃-၁၀ ဝင်ငွေကြေညာလွှာတွင်မပါဝင်သော ပစ္စည်းစာရင်း
ပတခ(ဝင)-၀၃-၀၄ ဝင်ငွေကြေညာလွှာပေးပို့ရန် အကြောင်းကြားစာ
ပတခ(ဝင)-၀၃-၀၁ ပုဂ္ဂိုလ်စုဝင်ငွေခွန် ကြေညာလွှာ
ပတခ(ဝင)-၀၂-၀၅ ပေးဆောင်ရမည့်ဝင်ငွေခွန်ကို ခန့်မှန်းတွက်ချက်သည့်ပုံစံ (ယခင်ဝင်ငွေနှစ်တွင် ဝင်ငွေခွန်ထမ်းဆောင်ရန် တာဝန်ရှိခဲ့ပါက)
ပတခ(ဝင)-၀၁-၀၂ အခွန်ဆိုင်ရာစီမံအုပ်ချုပ်မှုဥပဒေ ပုဒ်မ ၉၊ ပုဒ်မခွဲ (က) နှင့် ပုဒ်မခွဲ (ဂ) အရထုတ်ပေးသည့် အခွန်ထမ်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်
ပတခ(ဝင)-၀၆-၀၂ (အခွန်ဆိုင်ရာစီမံအုပ်ချုပ်မှုဥပဒေပုဒ်မ ၄၃ အရ ဝင်ငွေခွန် ပြန်အမ်းငွေတောင်းခံခြင်းအတွက်‌လျှောက်လွှာ)
ပတခ(ဝင)-၀၂-၀၂(ခ) (အခွန်ပေးသွင်းမှုအထောက်အထား)