အီလက်ထရောနစ်နည်းဖြင့် လစာဝင်ငွေခွန်ထမ်းဆောင်ရာတွင် ပူးတွဲပေးပို့ရမည့် Excel Schedule Template