တည်ဆဲအခွန်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများအရ အခွန်ထမ်းများက ရရှိနိုင်သည့် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့် သက်သာခွင့်များအကြောင်းသိကောင်းစရာများ
လစာဝင်ငွေခွန်နုတ်ယူပေးသွင်းခြင်းဆိုင်ရာသိကောင်းစရာများ(စာစဉ်)
လစာဝင်ငွေခွန်ပေးသွင်းခြင်းဆိုင်ရာသိကောင်းစရာများ
အထူးကုန်စည်ခွန်နှင့် ပတ်သက်သည့် သိကောင်းစရာများ(စာစဉ်)
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကျသင့်ခြင်းနှင့်ခုနှိမ်ခွင့်များဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာများ
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာလုပ်ငန်းခေါင်းစဉ်မှ အခွန်ပေးဆောင်ခြင်းဆိုင်ရာ သိမှတ်ဖွယ်ရာများ
ပင်ရင်းမှနုတ်ယူပေးသွင်းသည့်အခွန် (Withholding tax-WHT ) အကြောင်းသိကောင်းစရာများ
စည်းကြပ်မှုမှလွတ်ကင်းနေသော ဝင်ငွေအပေါ် ဝင်ငွေရလမ်း တင်ပြရာတွင်ရရှိသည့် ဝင်ငွေအမျိုးအစားအလိုက် တင်ပြရမည့်အထောက်အထားများ
အခွန်ထမ်းအမျိုးအစားများနှင့်ဝင်ငွေခေါင်းစဉ်အလိုက် ကျသင့်ဝင်ငွေခွန်နှုန်းထားများ
အခွန်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်သည့်ရုံးခွန်၊တံဆိပ်ခေါင်းခွန်နှုန်းများနှင့် အမှုတွဲမိတ္တူကူးခြင်းဆိုင်ရာနည်းဥပဒေပါ သတ်မှတ်