ပတခ(ဝင)-၄၁ အခွန်ပေးဆောင်ရမည့်ရက် တိုးမြှင့်ပေးရန် လျှောက်ထားသူများ မှတ်ပုံတင်စာအုပ်
ပတခ(ဝင)-၃၁ အရစ်ကျပေးသွင်းရာ၌ ပျက်ကွက်ခြင်းကြောင့် ပေးသွင်းရန်ကျန်ရှိသည့် ဝင်ငွေခွန်အားလုံးကို ချက်ချင်းပေးသွင်းရန်အကြောင်းကြားစာ
ပတခ(ဝင) -၂၃ အခွန်ဆိုင်ရာစီမံအုပ်ချုပ်မှုဥပဒေပုဒ်မ ၃၄၊ ပုဒ်မခွဲ (ဂ) အရ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ဆုံးဖြတ်ချက်
ပတခ(ဝင)-၁၂ မြန်မာနိုင်ငံမှ ထွက်ခွာမည့်သူများအတွက် ပုံစံ "ဂ" ဝင်ငွေခွန်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သက်သေခံလက်မှတ်
ပတခ(ဝင)-၀၃-၀၉ မ-တည်အပိုင်ပစ္စည်းတန်ဖိုးလျော့ငွေ တောင်းခံသောပုံစံ
ပတခ(ဝင)-၀၃-၀၃ (က) အခြေပစ္စည်းမှမြတ်စွန်းငွေအတွက် ဝင်ငွေကြေညာလွှာပေးပို့ရန် အကြောင်းကြားစာ
ပတခ(ဝင)-၀၂-၁၀ သုံးလတစ်ကြိမ် ကြိုတင်ဝင်ငွေခွန်ပမာဏကို ပြင်ဆင်ပေးဆောင်ခွင့်ပြုပါရန် လျှောက်ထားချက်အပေါ် အကြောင်းပြန်ကြားစာ
ပတခ(ဝင)-၀၂-၀၄ ဝင်ငွေရရှိသည့်နှစ်အတွင်း ဝင်ငွေခွန်ပေးဆောင်ရန် အကြောင်းကြားစာ
ပတခ(ဝင)-၀၃-၀၇ (က) လစာနှစ်ချုပ်စာရင်း (Excel File)
ပတခ(ဝင)-၀၅-၀၁(ပင်ရင်းမှ ဝင်ငွေခွန် နုတ်ယူပေးသွင်းပြီးကြောင်း အထောက်အထားလက်မှတ်)