စည်းကြပ်မှုမှလွတ်ကင်းနေသောဝင်ငွေ

စည်းကြပ်မှုမှလွတ်ကင်းနေသည့် ဝင်ငွေတွက်ချက်ခြင်း

- အိမ်ခြံမြေအဆောက်အဦ၊မော်တော်ယာဉ်၊ရေယာဉ်၊အစုရှယ်ယာများ ဝယ်ယူတည်ဆောက်ခြင်းများအတွက်အသုံးပြုသည့် ဝင်ငွေနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဝင်ငွေရလမ်းတင်ပြနိုင်ခြင်း မရှိပါက အောက်ဖော်ပြပါ နှုန်းထားများအတိုင်း ဝင်ငွေခွန်ကျသင့်ပါမည်။(၂၀၁၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု ၏အခွန်အကောက် ဥပဒေပုဒ်မ ၂၅)      

   ဝင်ငွေ(ကျပ်)                                ဝင်ငွေခွန်ရာခိုင်နှုန်း   

 ၁- ၃၀၀,၀၀,၀၀၀                                    ၁၅%   

 ၃၀၀,၀၀,၀၀၁ - ၁၀၀၀,၀၀,၀၀၀                ၂၀%   

 ၁၀၀၀,၀၀,၀၀၁ နှင့်အထက်                     ၃၀%   

 (Tax Calculator link တွင် ဝင်ရောက်တွက်ချက် ခန့်မှန်းနိုင်ပါသည်။)

- အိမ်ခြံမြေ၊အဆောက်အဦ ဝယ်ယူခြင်းအတွက် သက်ဆိုင်ရာကာလတန်ဖိုးစိစစ်သတ်မှတ်ရေးအဖွဲ့က သတ်မှတ်သည့်တန်ဖိုးအတိုင်း စာချုပ်ချုပ်ဆို၍ သတ်မှတ်တန်ဖိုးအပေါ်တွင် တံဆိပ်ခေါင်းခွန်စုစုပေါင်း၄ရာခိုင်နှုန်းထမ်းဆောင်ရပါမည်။ (ကာလတန်ဖိုးစိစစ်သတ်မှတ်သည့် စံနှုန်းများအား Norm link တွင် ဝင်ရောက် ကြည့်ရှု နိုင်ပါသည်။)