စည်းကြပ်မှုမှလွတ်ကင်းနေသောဝင်ငွေခွန် တွက်ချက်ခြင်း