မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ကြေညာလွှာတင်သွင်းခြင်း

၃။ အခွန်ထမ်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် ကြေညာလွှာတင်သွင်းခြင်း ( Registering  & Filing )

- လစာဝင်ငွေသာရရှိသူဖြစ်လျှင် အခွန်ထမ်းမှတ်ပုံတင်ရန်၊ ဝင်ငွေကြေညာလွှာတင်သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။
  ဝင်ငွေကြေညာလွှာ တင်သွင်းခြင်း
- မြေငှားရမ်းခြင်း၊ အဆောက်အအုံငှားရမ်းခြင်း၊ အခန်းငှားရမ်းခြင်းမှဝင်ငွေကို ဝင်ငွေနှစ်ကုန်ဆုံးပြီးသုံးလအတွင်း
- အခြေပစ္စည်းမှမြတ်စွန်းငွေကို အခြေပစ္စည်းရောင်းချပြီးရက်ပေါင်း (၃၀) အတွင်း
- အိမ်ခြံမြေအဆောက်အဦ၊မော်တော်ယာဉ်၊ရေယာဉ်၊အစုရှယ်ယာဝယ်ယူတည်ဆောက်ခြင်း အတွက် ယင်းသို့ဝယ်ယူတည်ဆောက်ချိန်တွင်  ပုံစံ ပတခ(ဝင)-၁ ဖြင့် ကြေညာလွှာတင်သွင်းရမည်။ (forms ပုံစံများကို  forms & publications link တွင် download ပြုလုပ်၍ရယူနိုင်ပါသည်။)