အခြား

(က)  လစာဝင်ငွေခွန်

၁။  နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊ အလုပ်ရုံ၊ စက်ရုံ၊ အစိုးရဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများအနက် တစ်နှစ် လစာဝင်ငွေ ကျပ် ၄၈  သိန်းကျော် ရရှိသည့် ဝန်ထမ်းများ၏လစာမှလစာဝင်ငွေခွန်ကို ဖြတ်တောက် ပေးသွင်းရပါမည်။

(တစ်ဦးချင်းပုဂ္ဂိုလ် Individual ခေါင်းစဉ်ကြီးအောက်ရှိ၊ အခွန်ကျသင့်ခြင်း Taxation ခေါင်း စဉ်ငယ် Salary တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။)

(  ဝန်ထမ်း၏ကျသင့်မည့်  အခွန်ကို  Tax Calculator link  တွင်  ဝင်ရောက် တွက်ချက် ခန့်မှန်းနိုင်   ပါသည်။)

၂။   လစာငွေထုတ်ပေးရန်တာဝန်ရှိသူသည် ထိုလစာငွေထုတ်ပေးချိန်၌ ထုတ်ပေးသည့်ငွေမှ ကျသင့် အခွန်ကိုနုတ်ယူရမည်။ ထိုသို့နုတ်ယူရာတွင် သက်ဆိုင်သူ၏ နှစ်တစ်နှစ်အတွင်းလစာဝင်ငွေ စုစုပေါင်းမှ ကျသင့်သည့်အခွန်ကို (လစာဝင်ငွေခွန်နမူနာတွက်ချက်ပုံအတိုင်း) ခန့်မှန်းတွက်ချက်၍ အတတ်နိုင်ဆုံး အညီအမျှအရစ်များဖြင့် နုတ်ယူပြီးပေးသွင်းရမည်။ လစဉ်ပေးသွင်းရမည့် ပုံစံမှာ ပတခ(ဝင) - ၁၅ ဖြစ်ပါသည်။  

၃။  လစာနှစ်ချုပ်စာရင်းပုံစံ ပတခ(ဝင) - ၁၆  ကိုဝင်ငွေနှစ်ကုန်ဆုံးပြီး သုံးလအတွင်း သက်ဆိုင်ရာစက်ရုံ၊  အလုပ်ရုံ၊ လုပ်ငန်းဌာနအကြီးအကဲက တင်သွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။

( forms  ပုံစံများကို  form  &  publication link  တွင် download   ပြုလုပ်၍ ရယူနိုင်ပါသည်။)

(ခ) Withholding Tax ဖြတ်တောက်ပေးသွင်းခြင်း

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၄၇/၂၀၁၈ပါ ညွှန်ကြားချက်အရ အစိုးရဌာနများအနေဖြင့် ပစ္စည်း ဝယ်ယူခြင်း၊ လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်စေခြင်း၊ ဝန်ဆောင်မှုများဆောင်ရွက်ခြင်း(လေလံ၊တင်ဒါ)များအတွက် တစ်နှစ်အတွင်း စုစုပေါင်း ကျပ်( ၁၀ )သိန်း  အထက်ပေးချေရလျှင် ငွေပေးချေချိန်တွင်  ကြိုတင်ဝင်ငွေခွန်  ၂%   ဖြတ်တောက်၍ပေးသွင်းရပါမည်။ သို့ရာတွင် ပြည်ပနေနိုင်ငံခြားသားသို့ ပေးချေခြင်းဖြစ်ပါက   ၂.၅%   ဖြတ်တောက်၍ ပေးသွင်း ရပါမည်။

( အမိန့်ကြော်ငြာစာ ၄၇/၂၀၁၈ ကို Policy &  Laws link တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။)

(ဂ) လေလံတင်ဒါများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အခွန်ကျသင့်မှုများ

တံဆိပ်ခေါင်းခွန်

အစိုးရဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းနှင့် လေလံတင်ဒါအောင်မြင်သည့် လုပ်ငန်းရှင်တို့သဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုရာတွင်  စာချုပ်ပါတန်ဖိုး၏  ၁%  ( အများဆုံးကျပ် ၁၅၀၀၀၀/- အထိ ) တံဆိပ်ခေါင်းခွန်ကို လေလံတင်ဒါအောင်မြင်သည့် လုပ်ငန်းရှင်ကထမ်းဆောင်ရပါမည်။

ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်

စာချုပ်တန်ဖိုးအရ ကျသင့်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကို လေလံတင်ဒါအောင်မြင်သည့် လုပ်ငန်းရှင် အမည်ဖြင့်ပေးဆောင်ရမည်။ လုပ်ငန်းအပ်နှံသူအစိုးရဌာနအဖွဲ့အစည်းအမည်နှင့် လုပ်ငန်းအကြောင်းအရာ တို့ကိုအဆိုပါငွေသွင်းချလန်တွင်ဖော်ပြရပါမည်။

ဝင်ငွေခွန်  

 သဘောတူစာချုပ်အရ လုပ်ငန်းအပ်နှံသူ ဌာနဆိုင်ရာအစိုးရအဖွဲ့အစည်းက ငွေပေးချေချိန်တွင် Withholding Tax ၂% ကို လေလံတင်ဒါအောင်မြင်သည့် လုပ်ငန်းရှင်အမည်ဖြင့် ဖြတ်တောက် ပေးသွင်းရပါမည်။ ပြည်ပနေနိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက ၂. ၅% ဖြတ်တောက်၍ ပေး​ဆောင်ရပါမည်။

ဝင်ငွေခွန် တွက်ချက်ပုံ (နမူနာ)

အစိုးရလုပ်ငန်းဌာနက လေလံတင်ဒါအောင်မြင်သည့်လုပ်ငန်းရှင်သို့ ပေးချေငွေ   =       ၅,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ်

ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅% ( ၅၀၀၀၀၀၀ × ၅ /၁၀၅ )                                     =        ၂၃၈,၀၉၅ ကျပ်

Withholding Tax  ( ၂ %)( ၅၀၀၀၀၀၀ -၂၃၈၀၉၅)x ၂%                                =        ၉၅,၂၃၈  ကျပ်

Withholding Tax  ( ၂.၅ %)( ၅၀၀၀၀၀၀-၂၃၈၀၉၅) x ၂.၅%                         =         ၁၁၉,၀၄၈ ကျပ်

(ပြည်ပနေနိုင်ငံခြားသား)