အယူခံဝင်နိုင်ခွင့်

Appeal (အယူခံဝင်နိုင်ခွင့်)

- အသင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် မည်သည့်အမိန့်ကိုမဆို မကျေနပ်လျှင် သက်ဆိုင်ရာအခွန် ဥပဒေများနှင့်အညီ အယူခံဝင်ခွင့်ရှိပါသည်။သက်ဆိုင်ရာအခွန်စည်းမျဥ်းပါပြဌာန်းချက်များအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။