အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာလုပ်ငန်း

၆။ အခွန်ကျသင့်ခြင်းနှင့်အခွန်တွက်ချက်ခန့်မှန်းခြင်း။(Taxation & Calculation)
ကိုယ်ပိုင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာလုပ်ငန်း(ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်)    

- ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ယဉ်ကျေးမှုအနုပညာဝန်ဆောင်မှုများမှအပ အခြား အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာလုပ်ငန်း( ဥပမာ- အခွန်ဆိုင်ရာ/ စာရင်းဆိုင်ရာ/ ဥပဒေဆိုင်ရာ/ ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာအကြံပေးဆောင်ရွက်ခရငွေ) မှ ဝင်ငွေ ရရှိသူများအနေဖြင့်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်၅ရာခိုင်နှုန်းပေးဆောင်ရပါမည်။
(၂၀၁၈ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၄(င))

ကိုယ်ပိုင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာလုပ်ငန်း(ဝင်ငွေခွန်)

- အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာလုပ်ငန်းမှ ဝင်ငွေအပေါ် ထိုဝင်ငွေရရှိရန် ကုန်ကျ သည့်စရိတ်များနှင့် စည်းမျဉ်းများအရပြဌာန်းထားသည့် ပစ္စည်းတန်ဖိုးလျော့ နှင့် ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေပုဒ်မ၆အရ သက်သက်ခွင့်များကိုနုတ်ပြီး၊ ကျန်ဝင်ငွေ အပေါ်အောက်ပါဝင်ငွေအလွှာလိုက် နှုန်းထားအတိုင်း ဝင်ငွေခွန် ကျသင့်ပါမည်။    

 

အမှတ်စဉ်

 

သတ်မှတ်ထားသောသက်သာခွင့်များနုတ်ပယ်ပြီး နောက်ကျန်ဝင်ငွေအပေါ်ဝင်ငွေခွန်စည်းကြပ်ရန်
ဝင်ငွေအလွှာ

 

စည်းကြပ်
ရန်
ဝင်ငွေနှုန်း
မှ
ထိ
ကျပ်
ကျပ်
(၁)
၂၀၀၀၀၀၀
၀ရာခိုင်နှုန်း
(၂)
၂၀၀၀၀၀၁
၅၀၀၀၀၀၀
၅ရာခိုင်နှုန်း
(၃)
၅၀၀၀၀၀၁
၁၀၀၀၀၀၀၀
၁၀ရာခိုင်နှုန်း
(၄)
၁၀၀၀၀၀၀၁
၂၀၀၀၀၀၀၀
၁၅ရာခိုင်နှုန်း
(၅)
၂၀၀၀၀၀၀၁
၃၀၀၀၀၀၀၀
၂၀ရာခိုင်နှုန်း
(၆)
၃၀၀၀၀၀၀၁နှင့်အထက်
၂၅ရာခိုင်နှုန်း

(မိမိကျသင့်မည့်အခွန်ကို Tax Calculator link တွင်ဝင်ရောက် တွက်ချက်ခန့်မှန်းနိုင်ပါ သည်။)