အယူခံဝင်နိုင်ခွင့်

Appeal (အယူခံဝင်နိုင်ခွင့်)

- မိမိနှင့်သက်ဆိုင်သည့်မည်သည့်အမိန့်ကိုမဆိုမကျေနပ်လျှင်သက်ဆိုင်ရာအခွန်စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ အယူခံဝင်ခွင့်ရှိပါသည်။