ပြန်အမ်းငွေရပိုင်ခွင့်

Refund ( ပြန်အမ်းငွေတောင်းပိုင်ခွင့်)

- နှစ်အတွင်းပေးဆောင်ခဲ့သော အခွန်သည် ဥပဒေအရ အမှန်ပေးဆောင်ရမည့် အခွန်ထက်ပိုနေလျှင် အထောက်အထားပြသ၍ ပြန်အမ်းငွေ လျှောက်ထားနိုင် သည်။ (သို့မဟုတ်) ပေးဆောင်ရမည့်အခွန်တွင် ခုနှိမ်ပေးရန်(သို့မဟုတ်) ဝင်ငွေ နှစ်အတွင်း ပေးသွင်းသည့် ကြိုတင်ခွန်အဖြစ် သတ်မှတ်ပေးရန် တင်ပြနိုင်သည်။