၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဝင်ငွေနှစ် (၁.၄.၂၀၂၂ မှ ၃၁.၃.၂၀၂၃အထိ) ဘဏ္ဍာနှစ် (၁)နှစ်တာ ကာလအတွက် ပုဂ္ဂိုလ်စု နှစ်ချုပ် ဝင်ငွေခွန် ကြေညာလွှာ တင်သွင်းပုံကို အခွန်ထမ်းပြည်သူများထံ ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း