၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဝင်ငွေနှစ်(၁.၄.၂၀၂၃ မှ ၃၁.၃.၂၀၂၄ အထိ) ဘဏ္ဍာနှစ် (၁)နှစ်တာကာလအတွက် ပုဂ္ဂိုလ်စုဝင်ငွေကြေညာလွှာ တင်သွင်းပုံကို အခွန်ထမ်းပြည်သူများထံ ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း