ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းများအတွက် အီလက်ထရောနစ်နည်းဖြင့် အခွန်ထမ်းမှတ်ပုံတင်စနစ်ကို အသုံးပြု၍ အခွန်ထမ်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်လျှောက်ထားခြင်း