၂။ ရောင်းချသည့်နေ့   (၁- ၄-၂၀၁၄) မှ (၃၁-၃-၂၀၁၅) ရက်နေ့ထိ

၂။ ရောင်းချသည့်နေ့   (၁- ၄-၂၀၁၅) မှ (၃၁-၃-၂၀၁၆) ရက်နေ့ထိ

၂။ ရောင်းချသည့်နေ့   (၁- ၄-၂၀၁၆) မှ (၃၁-၃-၂၀၁၇) ရက်နေ့ထိ

၂။ ရောင်းချသည့်နေ့   (၁- ၄-၂၀၁၇) မှ (၃၁-၃-၂၀၁၈) ရက်နေ့ထိ

၂။ ရောင်းချသည့်နေ့   (၁- ၄-၂၀၁၈) မှ (၃၁-၃-၂၀၁၉ ) ရက်နေ့ထိ

၄။ (နှုတ်) ခွင့်ပြုစရိတ်များ

(က) ရောင်းချသည့်နေ့ရှိပစ္စည်းတန်ဖိုး