အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာလုပ်ငန်းမှဝင်ငွေခွန် တွက်ချက်ခြင်း