ပြင်ပ(ဝင်ပေါက်)မှ ဒုတိယဦးစီးမှူးများ ရွေးချယ်ခန့်ထားရေးအတွက် ရွေးချယ်ခံရသူများစာရင်း