အဓိပ္ပါယ်

နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်း(SEE)

၁။ နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်း(DEFINITION)
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာန အသီးသီးအောက်ရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သော  လုပ်ငန်း ဌာနများ ၊နိုင်ငံပိုင်စက်ရုံ အလုပ်ရုံများ၊