ဝင်ငွေနှင့်တာဝန်

၂။ INCOME & OBLIGATION(ဝင်ငွေနှင့်တာဝန်)

- အထူးကုန်စည်များ ထုတ်လုပ်၊တင်သွင်း၊တင်ပို့လျှင်(အထူးကုန်စည်ခွန်)
- ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကျသင့်သည့်လုပ်ငန်းဖြစ်လျှင်(ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်)
- စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ ဝင်ငွေရလျှင်(ဝင်ငွေခွန်) များအသီးသီးပေးဆောင်ရပါမည်။